11 Td 34/2009
Datum rozhodnutí: 26.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 34/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. D., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 111/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 6. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného R. D. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 14. 5. 2009 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou návrh na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. a) tr. řádu na obviněného R. D. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. f) tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že od 1. 4. 2009 do 16.20 hod dne 25. 4. 2009 na území České republiky nenastoupil výkon trestu odnětí svobody v trvání 30 dnů, který mu byl přeměněn usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 13. 1. 2009, č. j. 2 Nt 106/2007-47, které nabylo právní moci dne 10. 2. 2009, z nevykonaného trestu obecně prospěšných prací ve výměře 60 hodin, který mu byl uložen pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karviné ze dne 27. 2. 2003, č. j. 3 T 196/2002-29, za trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zákona, ačkoliv si výzvu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou k nastoupení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 30 dnů do Věznice v Litoměřicích s nástupem ihned převzal dne 1. 4. 2009.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 26. 5. 2009, sp. zn. 2 T 111/2009, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného R. D., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z obsahu spisu vyplývá, že obviněný R. D. měl dle výzvy Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou nastoupit výkon trestu do Věznice v Litoměřicích, kde tak nastal následek jeho jednání, zatímco na okrese Žďár nad Sázavou se žádného jednání naplňujícího znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu nedopustil.Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, ale i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. f) tr. zákona je omisivním deliktem, tzn. že jednání jako znak objektivní stránky spočívá v opomenutí a místem, kde byl takový trestný čin spáchán, je místo, kde mělo dojít ke konání, jehož opomenutí zakládá trestný čin, ale též místo, kde se nacházel pachatel v době, kdy došlo k opomenutí povinného konání. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci obviněný R. D. převzal výzvu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou k nastoupení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 30 dnů do Věznice v Litoměřicích s nástupem ihned dne 1. 4. 2009 v místě svého tehdejšího bydliště, tj. ve Ž. n. S., je místem spáchání žalovaného činu obviněného podle zatím shromážděných důkazů jak obvod Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, tak obvod Okresního soudu v Litoměřicích, kam nenastoupil obviněný výkon trestu odnětí svobody, jak byl povinen, neboť jde o místo následku žalovaného trestného činu. V takovém případě řízení koná ten z těchto soudů, u něhož podal státní zástupce obžalobu nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem. S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu (R 2/1981, R 47/1988, R 44/1971), lze dospět k závěru, že místně a věcně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného R. D. bude Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, v jehož obvodu se obviněný zdržoval v době spáchání žalovaného trestného činu a u něhož byl také podán návrh na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. a) tr. řádu na obviněného R. D.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera