11 Td 34/2007
Datum rozhodnutí: 17.07.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 34/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných Ing. P. Ž., Ing. P. K. a JUDr. O. H., Ph.D., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 57 T 11/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. 7. 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných Ing. P. Ž., Ing. P. K. a JUDr. O. H., Ph.D. p ř í s l u š n ý Městský soud v Praze.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podal dne 29. 12. 2006 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněné Ing. P. Ž. a Ing. P. K. pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák., ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., které měli spáchat tím, že obviněný Ing. P. Ž., jako likvidátor F. d. a m. v l. /F./ a účastník na podnikání spol. A. a. s. a obviněný Ing. P. K., ředitel spol. A. a. s. /A./ a současně zaměstnanec F. a poradce likvidátora, v P. dne 23. 8. 2002, v rozporu s čl. I. odst. 5 zákona č. 364/2000 Sb. o zrušení F. d. a m. a o změnách některých zákonů a v rozporu s § 14 a §§ 34-36 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění, uzavřeli mezi společnostmi F. a A. Dohodu o narovnání vzájemných pohledávek a závazků k 31. 7. 2000, čímž došlo k jednostrannému prominutí pohledávky F., uznané dlužníkem spol. A., ve výši 1.576.340,- Kč, a ve svém důsledku ke zkrácení příjmů a vzniku škody státu v této výši, obviněného Ing. P. Ž. pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 tr. zák., který měl spáchat tím, že obviněný Ing. P. Ž. jako likvidátor F. nezajistil udržovací práce na objektu D. v k. ú. D. II v J. h., které byly F. nařízeny rozhodnutím Stavebního úřadu Městského úřadu D. bez vyrozumění a souhlasu Ministerstva financí ČR, požádal prostřednictvím advokáta JUDr. O. H. dopisem ze dne 10. 7. 2002 Stavební úřad v D. o povolení likvidace, která byla provedena ve dnech 22. 7. 2. 8. 2002 ještě před vydáním povolení k odstranění stavby, přičemž objekt měl zůstatkovou hodnotu 1.255.537,- Kč a na demolici byla vynaložena částka 4.302.151,- Kč, čímž porušil základní povinnosti při hospodaření s majetkem ČR, stanovené v § 14 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. a základní ustanovení čl. I. odst. 5 zák. č. 364/2000 Sb. a zkrátil prostředky státu celkem o 5.622.688,- Kč, obviněné Ing. P. Ž. a JUDr. O. H., Ph.D. pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 tr. zák., a to obviněný Ing. P. Ž. ve formě účastenství podle 10 odst. 1 písm. a) tr. zák. a obviněný JUDr. O. H., Ph.D. ve formě účastenství podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák., který měli spáchat tím, že obviněný Ing. P. Ž. jako likvidátor F. a JUDr. O. H. Ph. D. jako právní zástupce F., v roce 2004 v P. a jinde, v rozporu s § 14 a § 22 zákona č. 219/2000 Sb. a čl. I. bodem 5 písm. b, c, d, f) zák. č. 364/2000 Sb., před rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tj. před vydáním usnesení č. 1324/2004 ze dne 2. 11. 2004 a po vzájemné dohodě, Ing. Ž. vyhlásil veřejnou soutěž na úplatné převody z majetku státu spravovaného F. prostřednictvím JUDr. H. Ph. D., který provedl výběrová řízení k těmto převodům bez řádné informovanosti veřejnosti a bez řádného stanovení a zveřejnění podmínek, na jejichž základě pak byly realizovány prodeje nemovitého a movitého majetku za nepřiměřeně nízkou cenu v následujících 36 případech, za nepřiměřeně nízkou cenu v celkem 36 případech popsaných v obžalobě, a obviněného Ing. P. Ž. pro trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že obviněný Ing. P. Ž. jako likvidátor F., odpovědný za vedení jeho účetnictví, v P., O. i jinde, v průběhu činnosti F. a zejména v roce 2004, v rozporu se zákonem č. 364/2000 Sb. a zákonem 219/2000 Sb. a zvláště pak v rozporu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, řádně nedokládal účtování o nákladech F. a na výnosových účtech účtoval na základě neprůkazných a nevěrohodných podkladů, do výnosů v roce 2004 zaúčtoval pokuty a úroky z prodlení, které nebyly uhrazeny, čímž zvýšil hodnotu hospodářského výsledku za rok 2004 o min. 2.104.970,- Kč, účtováním úroků z půjček, poskytnutých spol. J. s. r. o., O.-m., ul. S., vykázal nerealizovaný zisk min. 716.567,- Kč, o prodaných nemovitostech v celkové částce 3.022.400,- Kč, nebylo v roce 2004 ve prospěch výnosů F. účtováno vůbec, čímž zkreslil hospodářský výsledek F. za rok 2004 a přehled o stavu hospodaření F. s majetkem státu.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2007, sp. zn. 57 T 11/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných Ing. P. Ž., Ing. P. K. a JUDr. O. H., Ph.D. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o věcné a místní příslušnosti s tím, že ve věci je jednak věcně příslušný okresní, případně Obvodní soud v Praze, neboť jednání kvalifikované obžalobou jako trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. znaky uvedeného trestného činu nenaplňuje, a že pokud jde o stanovení místní příslušnosti, tak k jednání popsanému pod bodem III/ obžaloby, které by zřejmě po akceptování předchozí námitky vykazovalo znaky nejpřísněji trestného činu, mělo docházet jak v P., tak na různých místech České republiky.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Úvaha Městského soudu v Praze o právní kvalifikaci jednání obviněných žalovaného jako trestný čin zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. je v tomto stadiu řízení přinejmenším předčasná. Orgány přípravného řízení shromáždily důkazy, které v obžalobě podřadily pod určitou právní kvalifikaci. Je na nalézacím soudu, aby dokazováním v hlavním líčení oprávněnost těchto skutkových a právních závěrů potvrdil, nebo došel k závěrům jiným. Jedině krajský soud, resp. v tomto případě Městský soud v Praze však po provedení dokazování může věc kvalifikovat, jak byla žalována, protože jedině tento soud, jako soud prvního stupně, je k tomu ve smyslu § 17 tr. řádu příslušný. Za tohoto stavu není úvaha o věcné příslušnosti okresního, případně obvodního soudu namístě a nebylo se jí nutno zabývat ani z hlediska místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. července 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera