11 Td 34/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 34/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné I. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 52 T 109/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2005 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné I. S., p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podala dne 17. 8. 2005 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněnou I. S., pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měla spáchat tím, že dne 17. 9. 1999 v O., na H. n., prostřednictvím společnosti I. M. P. L., a. s. s vědomím, že ke dni 2. 8. 1999 ukončila svůj pracovní poměr dohodou a se záměrem získané vozidlo předat svému manželovi J. S. pro účely podnikání, uzavřela se společností I. M. P. L., a. s. se sídlem v N. M. n. M., K., nyní G. E C. L., a. s se sídlem v P., ul. V. tzv. leasingovou smlouvu, na jejímž základě po úhradě zálohy na splátky ve výši 57.910,- Kč odebrala ojeté osobní motorové vozidlo zn. Škoda Felicia GLXi 1.3, v hodnotě 193.000,- Kč, načež žádnou z dohodnutých 48-mi splátek po 5.313,- Kč již neuhradila a vozidlo přibližně v měsíci červnu r. 2003 odstavila v P., ul. J. na neplacené parkoviště, čímž způsobila uvedené poškozené organizaci škodu ve výši 135.090,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 52 T 109/2005, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu s odkazem na ustanovení § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné I. S., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť ze spisového materiálu nevyplývá žádná okolnost, jež by zakládala jeho příslušnost k projednání věci, v jeho obvodu se pouze v současné době nachází sídlo poškozené společnosti. Naopak je zřejmé, že obviněná se žalovaného jednání dopustila v Ostravě, kde došlo k uzavření leasingové smlouvy, a že škodlivý následek nastal v N. M. n. M., kde v té době sídlila společnost I. M. P. L., a. s. K tomu navíc obviněná vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádá projednání věci v Praze, kdy s ohledem na její současný pobyt na Praze 9 by se z důvodu vhodnosti jednalo o Obvodní soud pro Prahu 9.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Vycházeje z ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu může být k projednání věci příslušno více soudů. V dané věci to nemusí být jen soud, v jehož obvodu došlo k žalovanému jednání, ale mohou to být i soudy, v jejichž obvodu dochází ke škodlivým následkům tohoto jednání. Soudem, v jehož obvodu mohlo dojít k následkům žalovaného jednání je nesporně i Obvodní soud pro Prahu 4, a protože k tomuto soudu napadla obžaloba, není v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu ani § 22 tr. řádu, pokud tento soud věc projedná a rozhodne.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera