11 Td 34/2003
Datum rozhodnutí: 30.06.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 34/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněné S. D., vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 27 T 96/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné S. D. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Opavě podal dne 16. 6. 2003 Okresnímu soudu v Opavě obžalobu na obviněnou S. D. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., který měla spáchat tím, že v době od dubna 2000 nejméně do 22. 5. 2003 v O. ani jinde, vyjma měsíců listopad a prosinec roku 2002 a leden až květen 2003, řádně nepřispívala na výživu svých nezletilých dětí Z. M., a V. M., ač jí tato povinnost vyplývá ze zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších novel, a v konkrétní výši byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 27. 3. 1992, č. j. P 140/88, Sen 958/90, ve výši 200,- Kč měsíčně na obě děti, vždy k prvnímu dni v měsíci předem na účet Okresního soudu v Šumperku, L. č. 49, takže za uvedené období jí na výživném vznikl dluh v částce 6.200,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 19. 6. 2003, sp. zn. 27 T 96/2003, byla trestní věc obviněné S. D. podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušným soudem k projednání věci buď Okresní soud v Šumperku, v jehož obvodu se zdržují nezletilé děti, nebo některý z obvodních soudů v Praze, kde se má zdržovat obviněná S. D.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Poslední zjištěný pobyt obviněné S. D. byl na adrese P., P. č. 1881 ? ubytovna A. Pokud je obviněná žalována pro trestný čin zanedbání povinné výživy, spáchala tento trestný čin podle zatím shromážděných důkazů tím, že v době od dubna 2000 nejméně do 22. 5. 2003, vyjma měsíců listopad a prosinec roku 2002 a leden až květen 2003, řádně nepřispívala na výživu svých nezletilých dětí a tohoto jednání, resp. zanedbání, se dopustila přinejmenším z části v místě svého tehdejšího pobytu, tzn. v O., B. č. 18. Za tohoto stavu okresní státní zástupce podal obžalobu u Okresního soudu v Opavě, jako soudu místně příslušnému a na tomto soudu bude, aby ve věci jednal a rozhodl.

Na tomto závěru nemůže nic změnit ani skutečnost, že by se s ohledem na změnu bydliště obviněné a na místo pobytu poškozených nezletilých dětí nabízela úvaha i o jiných místně příslušných soudech k projednání věci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera