11 Td 33/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 33/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných JUDr. Z. D. a Mgr. J. Š., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 To 392/2005 a její přikázání Krajskému soudu v Brně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 30. 8. 2004, sp. zn. 1 T 119/2001, byli obvinění JUDr. Z. D. a Mgr. J. Š. uznáni vinnými trestnými činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák. za použití § 5 zákona č. 198/93 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu a za použití § 67a písm. d) zákona ve znění novely č. 327/99 Sb. a každý z nich odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byli zařazeni do věznice s dozorem.

Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění a státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 odvolání a trestní věc byla předložena Městskému soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 12. 9. 2005 a 19. 9. 2005 navrhli oba obvinění podle § 25 tr. řádu odnětí jejich trestní věci Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Brně, neboť mají za to, že jejich odvolání nebude projednáno nestranně a objektivně, za dodržení všech zásad trestního řízení. V této souvislosti shodně poukazují zejména na skutečnost, že tento soud již jednou v předmětné věci rozhodoval, přičemž nepřihlédl k jejich námitkám a trest uložený jim prvostupňovým soudem zvýšil o dva roky, a dále tento soud nerespektoval zákon při posouzení jejich předchozího návrhu na delegaci.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že obvinění předem zpochybňují nestrannost postupu Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího nelze samu o sobě považovat za důležitý důvod ve smyslu ustanovení § 25 tr. řádu, který by mohl vést k odnětí věci věcně a místně příslušnému soudu a jejímu přikázání soudu jinému. Městský soud v Praze bude ve věci rozhodovat z podnětu odvolání jak obou obviněných, tak státního zástupce jako soudu druhého stupně a je na něm, aby v rozsahu § 253 tr. řádu a násl. věc projednal a rozhodl. Z hlediska zpochybnění nestranného rozhodování tohoto soudu nebylo zmíněno ani předloženo nic, co by předem věrohodnost takového rozhodování zpochybnilo. Případné procesní pochybení, které někdy může rozhodování soudu druhého stupně provázet, jsou dostatečným způsobem ošetřeny přezkumem v rámci dovolacího řízení. V tomto případě ovšem jde o nápravu již existujícího pochybení, a ne o kroky preventivní, kterými by se předcházelo blíže nespecifikovanému nebezpečí. S takovými kroky trestní řád nepočítá a vzniklá pochybení ošetřuje standardními postupy v rámci přezkumného řízení.

Protože zatím žádným věrohodným způsobem nebyla nestrannost Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího zpochybněna, nemohl se návrh obviněných JUDr. Z. D. a Mgr. J. Š. shledat s úspěchem a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera