11 Td 33/2003
Datum rozhodnutí: 30.06.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 33/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. A. E G., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 T 137/2000, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného P. A. E. G. p ř í s l u š n ý Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Brně podala dne 12. 4. 2000 Městskému soudu v Brně obžalobu na obviněného P. A. E. G. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 18. 8. 1997 v B., jako jednatel fy. G. P., s. r. o. se sídlem P., T. 5, objednal prostřednictvím A. D., v hotelu S., s. r. o. B., S. 15/17, ubytovací a stravovací služby v termínu od 21. 8. 1997 do 24. 8. 1997, fakturu vystavenou dne 24. 8. 1997 č. 15538 na částku 112.443,- Kč splatnou do 4. 9. 1997 dosud neuhradil, přičemž již dne 29. 8. 1997 podal z titulu předchozí dlouhodobé nesolventnosti fy. G. P., s. r. o. u Krajského obchodního soudu v Praze návrh na konkurzní řízení, přičemž částku ve výši 112.443,- Kč použil k dalším podnikatelským aktivitám ke škodě fy. H. S., s. r. o. B.

Trestním příkazem Městského soudu v Brně ze dne 27. 7. 2000, sp. zn. 5 T 137/2000, byl obviněný P. A. E. G. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku se zkušební dobou tří let a k trestu zákazu činnosti. Současně bylo rozhodnuto o povinnosti nahradit škodu.

Proti tomu trestnímu příkazu podal obviněný P. A. E. G. odpor.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 12. 12. 2000, sp. zn. 5 T 137/2000, podle § 314 c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu postoupil trestní věc obviněného P. A. E. G. Obvodnímu soudu v Praze 1 jako soudu podle § 18 odst. 1 tr. řádu místně příslušnému.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 9. 2001, sp. zn. 7 T 21/2001, neuznal Obvodní soud pro Prahu 1 podle § 314 c odst. 1 písm. a) tr. řádu z důvodů § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogia v trestní věci obviněného P. A. E. G. svoji příslušnost s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 22 tr. řádu je místně příslušným soudem v případě, kdy je dána místní příslušnost více soudů, k projednání věci Městský soud v Brně, neboť v jeho obvodu byla podána obžaloba.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Obžaloba proti obviněnému byla podána u Městského soudu v Brně a Městský soud v Brně také ve věci trestním příkazem rozhodl. Městský soud v Brně svým rozhodnutím fakticky uznal svou místní příslušnost. V opačném případě by totiž vydáním trestního příkazu rozhodoval jako soud místně nepříslušný a tedy i nezákonný. Za tohoto stavu takto stanovená místní příslušnost musí platit i pro řízení před nalézacím soudem po podání odporu obviněného proti trestnímu příkazu. Takto určená místní příslušnost není ostatně ani formálně v rozporu s dosud shromážděnými důkazy, protože v obvodu Městského soudu v Brně došlo minimálně k části inkriminovaného jednání obviněného.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera