11 Td 33/2002
Datum rozhodnutí: 27.05.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 33/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných M. J., a J. L., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 5. 2002 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o:

Návrh na odnětí věci Okresnímu soudu v Pelhřimově vedené pod sp. zn. 2 T 43/2000 a její přikázání Městskému soudu v Brně podle § 25 tr. řádu s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní státní zástupkyně podala dne 25. 2. 2000 u Okresního soudu v Pelhřimově obžalobu na obviněné M. J. a J. L. pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zák., útoky dílem dokonanými, dílem nedokonanými, některé ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., vše formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. spáchaného ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

Podáním ze dne 10. 5. 2002 požádal předseda senátu Okresního soudu v Pelhřimově o odnětí trestní věci obviněných M. J. a J. L. Okresnímu soudu v Pelhřimově a podle § 25 tr. řádu navrhl její přikázání Městskému soudu v Brně s odůvodněním, Městský soud v Brně bude s ohledem na zdravotní stav obviněného M. J. a spolupráci při doručování soudních obsílek s policejními orgány v Brně lépe schopen zabezpečit účast obviněného u hlavního líčení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k závěru, že návrh na delegaci není důvodný.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V trestní věci obviněných M. J. a J. L. je důvod k odnětí věci věcně a místně příslušnému soudu a její přikázání soudu téhož druhu a stupně spatřován ve zdravotním stavu obviněného M. J., který s ohledem na degenerativní změny dolních končetin a další choroby není schopen bez pomoci, respektive bez dopravy automobilem, dostavit se k soudu. Tuto skutečnost nelze považovat za důvod natolik důležitý, aby sám o sobě bez dalšího mohl vést ke změně místní příslušnosti. Obviněný M. J. je nesporně nemocen a problémy dostavit se k soudu bude mít vždy, bez ohledu na to, jestli jde o soud v jehož obvodu bydlí, nebo o soud, který je vzdálenější. Skutečnost, že se obviněný zatím vyhýbá účasti u soudu je patrná i ze snahy Okresního soudu v Pelhřimově o doručení obsílky k hlavnímu líčení, kterou se obviněnému nepodařilo doručit ani prostřednictvím policejních orgánů. Z hlediska hospodárnosti a rychlosti řízení v projednávané věci není bez významu, že Okresní soud v Pelhřimově už v hlavním líčení jednal a oba obviněné k věci již vyslechl a provedl i některé další důkazy.

Za tohoto stavu je na místě, aby se Okresní soud v Pelhřimově, který je i nadále k projednání věci věcně i místně příslušný, všemi dostupnými prostředky pokusil tuto věc skončit. Okresní soud v Pelhřimově má v tomto směru beze sporu lepší podmínky, než jakýkoli jiný soud, protože s ohledem na dokazování, které již učinil, lze dál jednat za splnění zákonných podmínek i v nepřítomnosti obviněných.

Ze všech těchto důvodů se návrh předsedy senátu Okresního soudu v Pelhřimově nemohl setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera