11 Td 32/2009
Datum rozhodnutí: 26.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 32/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. M. vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 1 T 88/2009, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 6. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. M. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Rokycanech.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Benešově podala dne 12. 5.2009 Okresnímu soudu v Benešově návrh na potrestání podle § 179c odst. 2 písm. a) tr. řádu na obviněného J. M. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že v době od 1. 2. 2005 do dubna 2009 vyjma doby od 24. 3. 2006 do 21. 9. 2006, kdy vykonával trest odnětí svobody, v místě svého trvalého bydliště v M. ani v místě faktického bydliště v O., okr. R., neplnil svou zákonnou vyživovací povinnost ke své nezletilé dceři M. M., trv. bytem U L., Ch., okr. T., stanovenou mu rozsudkem Okresního soudu v Táboře, sp. zn. 30P 140/2005, ze dne 23. 11. 2005, který nabyl právní moci dne 10. 1. 2006, a to ve výši 500,- Kč měsíčně, splatných vždy do každého 10. dne v měsíci předem na účet Úřadu práce Tábor, odbor státní sociální podpory, kdy tak do současné doby dluží na výživném minimálně 22.600,- Kč.

Usnesením Okresního soudu v Benešově ze dne 18. 5. 2009, sp. zn. 1 T 88/2009, byla podle § 314c odst. 1 a § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc obviněného J. M. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že podle judikatury je místem spáchání trestného činu podle § 213 tr. zákona místo pobytu oprávněné osoby nebo místo, kde se skutečně zdržoval pachatel, nikoliv místo, kde byl pouze k pobytu přihlášený. Obviněný J. M. má sice na okrese B. nahlášen trvalý pobyt, jedná se však pouze o formální bydliště, několik let se zde fakticky nezdržuje. Před nástupem výkonu trestu bydlel obviněný u přítelkyně v B. na okrese J., po výkonu trestu se zdržuje v O. na okrese R. Následek trestného činu nastal na okrese T., kde oprávněná osoba bydlí. Z uvedeného vyplývá, že se žalované jednání obviněného nemohlo uskutečnit na okrese B., kde nemohl rovněž nastat ani následek takového jednání a vzhledem k místům, kde se obviněný J. M. zdržoval v době páchání trestné činnosti a kde má sídlo oprávněný, připadá v úvahu místní příslušnost k projednání věci buď Okresního soudu v Rokycanech, případně Okresního soudu v Jihlavě nebo Okresního soudu v Táboře.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovanému jednání obviněného J. M. mělo dojít na různých místech České republiky, zatímco v obvodu Okresního soudu v Benešově nedošlo k žádnému jednání, resp. opomenutí jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu. Následek žalovaného trestného činu měl nastat v obvodu působnosti Okresního soudu v Táboře. Jedním z míst, kde mělo dojít k opomenutí jednání, pro něž je obviněný J. M. žalován, je O. v okrese R., kde je i současné místo pobytu obviněného. Za tohoto stavu je podle § 18 odst. 1 tr. řádu Okresní soud v Rokycanech jedním ze soudů, který je místně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera