11 Td 32/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 32/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. K., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Obvodnímu soudu pro Prahu 4 věc vedená pod sp. zn. 33 T 103/2005 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podala dne 5. 8. 2005 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného P. K. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že v období nejméně od ledna 2002 do září 2002 v P., ul. B. v prodejně firmy E. C. M s. r. o., se sídlem v O.-H., ul. M., jako prodavač pracující na ŽL pozměňoval data v pokladním počítači tím způsobem, že opravoval výdajové položky směrem nahoru, či vytvářel fiktivní faktury k tíži společnosti a dále zanášel do pokladního počítače fiktivní odvody finančních částek do sídla firmy, přičemž získané finanční prostředky si ponechal pro svou potřebu, čímž způsobil uvedené poškozené organizaci celkovou škodu ve výši 930.657,- Kč.

Podáním ze dne 29. 8. 2005 navrhla předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 4 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného P. K. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě z důvodů hospodárnosti a rychlosti trestního řízení s tím, že všichni svědci, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, mají bydliště přímo v O., nebo v K., okr. O., a zmocněnec poškozené organizace má sídlo v H.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Všichni svědci navržení státní zástupkyní ke slyšení před soudem mají bydliště v O. nebo jejím okrese a i sídlo zmocněnce poškozené organizace je v H. S ohledem na vzdálenost mezi obvodem Obvodního soudu pro Prahu 4, kam trestní věc obviněného P. K. napadla, a okresem Ostrava, odkud by se všichni svědci měli k procesnímu soudu dostavit, a s tím spojené náklady předpokládaného svědečného, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Skutečnost, že obviněný P. K. bydlí v P. a bude muset na vlastní náklady tuto cestu absolvovat se jeví z hlediska hospodárnosti řízení jako bezvýznamná. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc projednal a rozhodl Okresní soud v Ostravě.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera