11 Td 31/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 31/2011-7
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného O. D. , vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 58 T 92/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :
Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného O. D.
p ř í s l u š n ý Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích podal dne 31. 1. 2011 Okresnímu soudu v Teplicích návrh na potrestání obviněného O. D. pro pokus trestného činu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, § 209 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že

1. dne 19. 5. 2010 z dosud přesně nezjištěného místa prostřednictvím internetové sítě e-shop vydávaje se za osobu oprávněnou jednat jménem Občanského sdružení při Biskupském gymnáziu Bohosudov, IČ 62788311, se sídlem Krupka, Koněvova 34, okres Teplice (dále pouze sdružení), jménem a na účet sdružení objednal u společnosti Online nákupy a. s., IČ 27786731, se sídlem Ostrava-Poruba, Spartakovců 6014/3, dodávku LCD televizoru zn. LG 19LD320 včetně dopravy a dalších služeb v hodnotě 5.930,- Kč s tím, že objednaný televizor má být dodán na adresu S., okres K., tj. na adresu Městského úřadu Sušice jako ohlašovnu trvalého pobytu podezřelého v rozhodné době, avšak fakturováno má být na adresu sídla sdružení, v důsledku prvotní zálohové fakturace a navazujícího bezodkladného odstoupení od smlouvy ze strany sdružení společnost Online nákupy a. s. objednaný televizor podezřelému nedodala, svým jednáním tak zamýšlel způsobit škodu na majetku ve výši 5.930,- Kč společnosti Online nákupy a. s.

2. dne 26. 5. 2010 z dosud přesně nezjištěného místa telefonicky vydávaje se za osobu oprávněnou jednat jménem Občanského sdružení při Biskupském gymnáziu Bohosudov, IČ 62788311, se sídlem Krupka, Koněvova 34, okres Teplice (dále pouze sdružení), jménem a na účet sdružení u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, objednal dodávku služeb 02 NEON XXL vázaných na provoz SIM karty . s tím, že objednaná SIM karta má být dodána a návazně mají být poskytované telekomunikační služby fakturovány na adresu S., okres K., tj. na adresu Městského úřadu Sušice jako ohlašovnu trvalého pobytu podezřelého v rozhodné době, s vědomím, že poskytnuté telekomunikační služby návazně hradit nebude, návazně dne 1. 6. 2010 na dohodnuté adrese převzal dodanou SIM kartu a související poskytnuté služby užíval od 2. 6. 2010, kdy došlo k jejich aktivaci, do 10. 6. 2010, kdy došlo k odpojení SIM karty z provozu, nikterak se však sám nezajímal o způsob jejich úhrady a ani jiným způsobem nezajistil jejich úhradu, čímž poškozené společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s. způsobil škodu na majetku v celkové výši 505,- Kč.
Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2011, sp. zn. 6 Ntd 7/2011, byla Nejvyššímu soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. postoupena trestní věc obviněného k rozhodnutí o příslušnosti poté, co byla tomuto soudu předložena usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 11. 3. 2011, sp. zn. 58 T 92/2011, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. z důvodu § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Teplicích není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení totiž státní zástupce dovozuje příslušnost Okresního soudu v Teplicích pouze ze skutečnosti, že v jeho obvodu sídlí údajný poškozený Občanské sdružení při Biskupském gymnáziu Bohosudov, které podalo trestní oznámení. Obviněný v okrese Teplice nemá trvalé bydliště, ani se zde nezdržuje, má bydliště v okrese L., resp. v S., v okrese K. a to toliko na adrese ohlašovny pobytu v době spáchání skutku. Pokud jde o jednání popsané v návrhu na potrestání, odkázal Okresní soud v Teplicích na vyhodnocení údajů o telekomunikačním provozu (zde se v kolonce buňka počáteční lokalita v daném období objevuje Kostel sv. Václava Sušice). Škodu obviněný mohl způsobit společnosti Online nákupy, a. s., se sídlem Ostrava-Poruba, a v bodě 2 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 Michle. Podle názoru Okresního soudu v Teplicích je ve věci dána příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4, Okresního soudu v Ostravě a s ohledem na pobyt obviněného a telekomunikační záznamy pak Okresního soudu v Klatovech.
Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Teplicích. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V daném případě není z návrhu na potrestání patrné, kde se obviněný měl dopustit jednání, v němž je spatřován trestný čin, ačkoli v případě skutku pod bodem 2 nasvědčuje spisový materiál tomu, že to bylo v Sušici. Jako spolehlivější se jeví určit místní příslušnost soudu podle místa, kde nastal následek trestného činu. Ten měl v prvním případě nastat v Ostravě, ve druhém na Praze 4. Věc proto projedná Okresní soud v Ostravě, v jehož obvodu došlo k prvnímu útoku, kterým byla také způsobena výrazně větší škoda než ve druhém případě.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. května 2011

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch