11 Td 31/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 31/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. H. vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 99/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 5. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného M. H. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Pardubicích.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podala dne 28. 4. 2009 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu na obviněného M. H. pro trestný čin zvýhodňování věřitele podle § 256a odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že v období od 24. 9. 2007 do 31. 12. 2008 jako jednatel společnosti K. t. o. spol. s. r. o. se sídlem S. K. N., P., ačkoli dlužil společnostem T. s. r. o. částku ve výši 1.190,- Kč, S.&W. A. částku 12.580,60 Kč, D. Ch. s. r. o. částku 2.081.285,28 Kč, T. o. s. r. o. částku 156.960,- Kč, D. L. s. r. o. částku 382.930,- Kč, přesto v zájmu zajištění běžné obchodní činnosti společnosti za situace, kdy však nebyl schopen řádně plnit všechny své splatné závazky, neboť již k 31. 12. 2005 se společnost dostala do úpadku, kdy stav závazků převyšoval hodnotu majetku o částku 5.003.000,- Kč, přednostně používal finanční prostředky společnosti k úhradě faktur za dodávky zboží a služeb a k úhradě plateb souvisejících s provozem společnosti dalším 19 věřitelům a to ČSAD T. s. r. o., G. M. B., a. s., T M., C. s. r. o., Č. p. a. s., L. M., Mgr. M. Z., I. t. a. s., T. O., M. M., E. spol. s r. o., S. s. r. o., O. O. s. r. o., D., F. C. s. r. o., A. a. s., Ing. D. Ch., A. spol. s r. o., G. m. M., kterým na jejich pohledávky v celkové výši 1.113.781,67 Kč uhradil 945.539,95 Kč, čímž tyto jiné své věřitele zvýhodnil na úkor výše uvedených pěti poškozených, jimž na jejich pohledávky v hodnotě 2.634.945,88 Kč uhradil pouze 1.152.271,70 Kč.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 4. 5. 2009, sp. zn. 2 T 99/2009, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného M. H., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z obsahu spisu vyplývá, že společnost K. T. o spol. s r. o., P., S. K. N., měla a má sídlo v P., kde také provozovala podnikatelskou činnost, podle obžaloby došlo ke spáchání žalované trestné činnosti v P., přičemž z žádného důkazu nevyplývá, že by k tomuto jednání obviněného M. H. došlo někde jinde včetně okresu Žďár nad Sázavou. Přitom s ohledem na charakter žalované trestné činnosti je zřejmé, že se jí obviněný dopustil v místě jeho společnosti, tedy v P., a ke škodě především tamních společností, tedy nikoliv ke škodě poškozených se sídlem na okrese Žďár nad Sázavou.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, ale i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněného M. H. dojít podle zatím shromážděných důkazů v P., zatím co v obvodu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. května 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera