11 Td 31/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 31/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných D. P., D. J. a P. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 41 T 7/2005 a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě nebo Krajskému soudu v Brně s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala dne 2. 9. 2005 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněné D. P. a D. J. pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 148 odst. 1, 3 tr. zák. dílem dokonaného, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., který měli spáchat tím, že v průběhu II. až IV. čtvrtletí roku 1997 u místně příslušného F. ú. pro P., se sídlem P., P. jako jednatelé a společníci společnosti S. s. r. o. se sídlem v P., O. podávali přiznání ke spotřební dani, ve kterých na základě nepravdivých účetních dokladů neoprávněně nárokovali vrácení spotřební daně z nakoupené motorové nafty údajně vstupující jako materiál do vyráběné bionafty, která však vyrobena nebyla, přičemž za měsíc duben 1997 nárokovali spotřební daň v částce 196.657,- Kč, která byla vyplacena dne 11. 9. 1997, za měsíc květen 1997 nárokovali spotřební daň v částce 2.291.916,- Kč, která byla vyplacena dne 14. 8. 1997, za měsíc srpen 1997 nárokovali spotřební daň v částce 581.215,- Kč, která vyplacena nebyla, za měsíc září 1997 nárokovali spotřební daň v částce 1.442.736,- Kč, která vyplacena nebyla, za říjen 1997 nárokovali spotřební daň v částce 2.324.587,- Kč, která vyplacena nebyla, za měsíc listopad 1997 nárokovali spotřební daň v částce 776.121,- Kč, která vyplacena nebyla, a v přiznáních k dani z přidané hodnoty neoprávněně nárokovali sníženou sazbu u uskutečněných zdanitelných plnění, přičemž za II. čtvrtletí 1997 nárokovali částku 752.353,- Kč, která byla vyplacena, za III. čtvrtletí 1997 nárokovali částku 974.477,- Kč, která již vyplacena nebyla, za IV. čtvrtletí 1997 nárokovali částku 993.623,- Kč, která již vyplacena nebyla a obviněného P. S. pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 148 odst. 1, 3 tr. zák. ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., který měl spáchat tím, v průběhu roku 1997, na různých místech v P., jako jediný jednatel a společník společnosti I. I. G. s. r. o. se sídlem Z., tř. T. B. (od 15. 8. 1997 U. H., D.) provozoval fiktivní výrobu bionafty společností S. s. r. o. tím, že vydával a přijímal nepravdivé účetní doklady, dle kterých měl prostřednictvím své společnosti I. I. G. s. r. o. nakupovat methylester řepkového oleje od fiktivně založené a nekontaktní společnosti I. s. r. o., prodával společnosti N. s. r. o. motorovou naftu určenou pro výrobu bionafty a pro tento účel zakoupenou společností S. s. r. o. od společnosti O. s. r. o., pouze dokladově prodával nekontaktní společnosti I. s. r. o. bionaftu, která byla jeho společnosti fakturována společností S. s. r. o., přestože bionafta ve skutečnosti vyrobena nebyla a jednotlivé komponenty potřebné k její výrobě byly ve skutečnosti prodány třetím osobám, čímž napomohl tomu, aby obvinění D. P. a D. J. nárokovali spotřební daň za měsíce srpen až listopad 1997 ve výši 5.124.659,- Kč a daň z přidané hodnoty za III. a IV. čtvrtletí 1997 ve výši 1.968.100,- Kč.

Podáním ze dne 13. 9. 2005 navrhl předseda senátu Městského soudu v Praze podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných D. P. a spol. Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Ostravě nebo Krajskému soudu v Brně s odůvodněním, že by bylo vhodné projednání trestní věci obviněných u jednoho z těchto soudů, neboť v jejich obvodech mají bydliště všichni tři obvinění i svědci, jež byli v souvislosti s žalovanou trestnou činností vyslechnuti, a v těchto obvodech rovněž sídlí společnosti, se kterými společnost S. obchodovala, a byly zde i umístěny zařízení, v nichž měla být převážená nafta skladována, resp. vyráběna bionafta.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Místní příslušnost soudu podle § 18 odst. 1 tr. řádu je založena na tom, kde došlo ke spáchání trestného činu. V projednávané věci nelze vyloučit, že k žalovanému jednání, resp. následku tohoto jednání, došlo v obvodu Městského soudu v Praze. Přesné zjištění místa spáchání činu, případně jeho následku bude výsledkem dokazování před soudem. Zatím však není v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud bude ve věci jednat a rozhodovat Městský soud v Praze. Jak již bylo uvedeno, změnu místní příslušnosti k projednání věci lze připustit jen z důležitých důvodů, jak je naznačuje ustanovení § 25 tr. řádu. Pouhá skutečnost, že nikdo z obviněných v obvodu věcně a místně příslušného soudu nebydlí, ani se nezdržuje, za důležitý důvod k odnětí a přikázání věci ve smyslu § 25 tr. řádu považovat nelze, a to ani ve spojení se skutečností, že v tomto obvodu nemají ani sídlo společnosti, se kterými společnost S. obchodovala. Při dnešních dopravních možnostech není neřešitelným problémem, aby se všichni obvinění, ale i poškození a svědci k soudu, ke kterému důvodně napadla obžaloba, reálně a včas dostavili a projednání věci se zúčastnili.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera