11 Td 31/2002
Datum rozhodnutí: 27.05.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 31/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných P. D., J. M., a K. N., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 5. 2002 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Krajskému soudu v Plzni věc vedená pod sp. zn. 1 T 14/2001 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Krajská státní zástupkyně podala dne 12. 12. 2001 u Krajského soudu v Plzni obžalobu na obviněné P. D., J. M. a K. N. pro pokračující trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 148 odst. 1, odst. 3 tr. zák. ve znění zák. č. 290/1993 Sb. spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., jež měli spáchat tak, že obviněný J. M. jako zaměstnanec společnosti W., spol. s. r. o., se sídlem M., okres N. J., dle požadavku neustanovených osob zprostředkovával přepravy 96% ethylalkoholu z italského lihovaru D. C., S.p.A., B. F., do České republiky, a to tím způsobem, že k realizaci přeprav vysílal řidiče společnosti W., spol. s. r. o., obviněného P. D. a společnosti E., se sídlem P., obviněného K. N., přičemž při jednotlivých přepravách byly celním orgánům při vstupu do České republiky předkládány padělané doklady, deklarující dovoz nerizikových komodit, kdy obvinění v úmyslu vyhnout se vyměření a následné platbě celního dluhu takto postupovali v těchto případech: Dne 23. 6. 1997 obviněný P. D. jako řidič kamionové soupravy s návěsem a současně celní deklarant, vstoupil hraničním celním přechodem F. na území České republiky, přičemž při celním projednání zboží předložil celním orgánům padělané doklady od nákladu deklarující organické povrchové aktivní prostředky s vyznačeným dodavatelem firmou S. G., se sídlem K., ve Spolkové republice Německo a příjemcem zboží neexistující společností T., s. r. o., se sídlem B., ve Slovenské republice, ačkoli měl vědomost o tom, že na kamionové soupravě je naloženo celkem 135 kusů sudů, každý o objemu 200 litrů 96% ethylalkoholu, naloženého dne 20. 6. 1997 v italském lihovaru D. C. S.p.A., B. F., který bude vyskladněn na území České republiky, přičemž přeprava byla Celním úřadem F. zaevidována a zboží bylo v režimu tranzitu odesláno Celnímu úřadu S. H., kde byla přeprava dne 27. 6. 1997 neustanovenou osobou po zneužití celních osobních razítek, v té době přidělených pracovníkům celního úřadu P. S. a P. S., zaevidována, přičemž zboží na území Slovenské republiky nevstoupilo, kdy přeprava byla zprostředkována obviněným J. M., čímž byla českému státu způsobena vzniklým celním dluhem zahrnujícím clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty, škoda ve výši 7.023.127,- Kč,

a dne 12. 7. 1997 obviněný P. D. jako řidič kamionové soupravy s návěsem a současně celní deklarant, vstoupil hraničním celním přechodem F. na území České republiky, přičemž při celním projednání zboží předložil celním orgánům padělané doklady k nákladu deklarující organické povrchové aktivní prostředky s vyznačeným dodavatelem neexistující firmou A. H. MBH, se sídlem K., ve Spolkové republice Německo a příjemcem zboží neexistující společností K., s.r.o., se sídlem B., ve Slovenské republice, ačkoli měl vědomost o tom, že na kamionové soupravě je naloženo 135 kusů sudů, každý o objemu 200 litrů 96% ethylalkoholu, naloženého dne 10. 7. 1997 v italském lihovaru D. C., S.p.A., B. F., který bude vyskladněn na území České republiky, přičemž přeprava byla celním úřadem F. zaevidována a zboží bylo v režimu tranzitu odesláno Celnímu úřadu S. H., kde byla přeprava dne 19. 7. 1997 neustanovenou osobou po zneužití osobních celních razítek, v té době přidělených pracovníkům celního úřadu E. H. a P. S., zaevidována, přičemž zboží na území Slovenské republiky nevstoupilo, kdy přepravu zprostředkoval obviněný J. M., čímž byla českému státu způsobena vzniklým celním dluhem zahrnujícím clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty škoda v celkové výši 7.062.655,- Kč,

a dále dne 25. 7. 1997 obviněný K. N. jako řidič kamionové soupravy s návěsem a současně celní deklarant, vstoupil hraničním celním přechodem R. na území České republiky, přičemž při celním projednávání zboží předložil celním orgánům padělané doklady k nákladu deklarující krytinové tašky s vyznačeným dodavatelem, neexistující firmou A. H. MBH, se sídlem K., ve Spolkové republice Německo a příjemcem zboží neexistující společností K., s.r.o., se sídlem B., ve Slovenské republice, ačkoli měl vědomost o tom, že na kamionové soupravě je naloženo 135 kusů sudů, každý o objemu 200 litrů 96% ethylalkoholu, naloženého dne 17. 7. 1997 v italském pivovaru D. C., S.p.A., B. F., který bude vyskladněn na území České republiky, přičemž přeprava byla Celním úřadem R. zaevidována a zboží bylo v režimu tranzitu odesláno Celnímu úřadu S. H., a to bez celní evidence zboží, přičemž zboží na území Slovenské republiky nevstoupilo, kdy přepravu zprostředkoval obviněný J. M., čímž byla českému státu způsobena vzniklým celním dluhem zahrnujícím clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty škoda v celkové výši 7.062.655,- Kč

Podáním ze dne 6. 5. 2002 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Plzni, aby trestní věc obviněných P. D., J. M. a K. N. byla podle § 25 tr. řádu Krajskému soudu v Plzni odňata a přikázána Krajskému soudu v Ostravě z důvodů hospodárnosti a rychlosti trestního řízení s odůvodněním, že všichni tři obvinění mají trvalý pobyt v okrese N. J., advokát zastupující na základě plné moci má sídlo advokátní kanceláře v O. a deset svědků, které krajská státní zástupkyně navrhuje osobně slyšet u hlavního líčení, byli jednak v okrese N. J. a jednak v okrese U. U.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Všichni obvinění se trvale zdržují v obvodu Krajského soudu v Ostravě a ve stejném obvodu se zdržují i všichni svědci navržení státní zástupkyní ke slyšení před soudem. S ohledem na značnou vzdálenost mezi obvodem Krajského soudu v Plzni, kam trestní věc obviněných napadla, a obvodem Krajského soudu v Ostravě, odkud by se obvinění a svědci měli k procesnímu soudu dostavit, jeví se vhodné určení procesního soudu změnit.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno a pouze k upřesnění lze odkázat na pečlivý rozbor situace uvedený v návrhu předsedy Krajského soudu v Plzni na delegaci. Z uvedeného naprosto jasně a přesvědčivě vyplývá, že je nejen v zájmu hospodárnosti, ale i rychlosti řízení vhodné, aby trestní věc všech obviněných projednal Krajský soud v Ostravě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. května 2002

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera