11 Td 30/2013
Datum rozhodnutí: 13.06.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 30/2013 - 14

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Ing. P. N., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 67 T 40/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. června 2013 o příslušnosti soudu, t a k t o:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného Ing. P. N. p ř í s l ušný Okresní soud v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :


Obžalobou státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, podanou dne 26. 3. 2013, je obviněný Ing. P. N. stíhán pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit jednáním blíže popsaným v obžalobě.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 67 T 40/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 1 není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení je z podané obžaloby patrné, že protiprávního jednání se měl obviněný dopustit na svém pracovišti na adrese Olomouc, t. K., kde v úmyslu neoprávněně získat finanční prostředky předložil svému nadřízenému celkem tři žádosti o poskytnutí zvláštních finančních prostředků k úhradě výdajů, přičemž žádné výdaje, uváděné v žádostech, obviněnému nevznikly. Vzhledem k tomu, že místem spáchání trestného činu je místo, kde byl trestný čin vykonán, tedy místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, je k projednání trestní věci obviněného místně příslušným soudem Okresní soud v Olomouci.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, neboť v obvodu tohoto soudu nedošlo ke spáchání posuzovaného trestného činu.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V daném případě se jednalo o trestný čin, jehož objektivní stránka byla naplněna předložením tří žádostí o poskytnutí zvláštních finančních prostředků k úhradě výdajů. Všechny tyto žádosti byly přitom předloženy na pracovišti obviněného, nacházejícím se na adrese Olomouc, t. K. Uvedené místo se tedy nachází v obvodu Okresního soudu v Olomouci, nikoliv v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněného Ing. P. N. dojít na území statutárního města Olomouc, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř. dána místní příslušnost Okresního soudu v Olomouci. Nutno také poznamenat, že místo trvalého pobytu obviněného v Přelouči je sice k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 částečně blíž, než k Okresnímu soudu v Olomouci, avšak při výslechu obviněný do protokolu (str. 17 spisu) uvedl nynější pobyt na adrese Olomouc, R. Rovněž většina v obžalobě navrhovaných svědků má bydliště v Olomouckém kraji.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 13. června 2013
Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík