11 Td 30/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 30/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných V. V., M. D., a C. D., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. května 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněných V. V., M. D. a C. D. vedená uOkresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 19 T 49/2009 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově podal dne 26. 3. 2009 Okresnímu soudu v Sokolově obžalobu na obviněné V. V., M. D. a C. D. pro trestné činy pokusu trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1 k § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) tr. zákona v jednočinném souběhu s trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zákona spáchaného formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona, u obviněného V. V. pro pokračující trestný čin krádeže dílem dokonaný a dílem nedokonaný podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zákona v souběhu s trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zákona, spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona a trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zákona a u obviněných C. D. a M. D. pro pokračující trestný čin krádeže dílem dokonaný a dílem nedokonaný podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zákona v souběhu s trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zákona, spáchaný formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona, kterého se měli dopustit jednáním přesně specifikovaným v obžalobě.

Podáním ze dne 9. 4. 2009 navrhl předseda senátu Okresního soudu v Sokolově podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných V. V. a spol. Okresnímu soudu v Sokolově a její přikázání Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou s tím, že státní zástupce v podané obžalobě navrhl u hlavního líčení slyšet celkem 21 svědků, z nichž 6 má své bydliště na okrese Sokolov a jeden v Táboře. Těchto 7 svědků bylo již v přípravném řízení trestním vyslechnuto, buď v procesním postavení svědků nebo se jedná o policisty, v jejichž případě lze očekávat naprosto bezproblémové dostavení se k hlavnímu líčení, budou-li k němu předvoláni. Zbývajících 14 svědků bude třeba slyšet osobně v rámci hlavního líčení, přičemž všech těchto 14 svědků má své bydliště v okrese Žďár nad Sázavou. S ohledem na značnou vzdálenost mezi místem bydliště svědků a sídlem Okresního soudu v Sokolově je nepochybné, že mají-li se tito svědci dostavit řádně a včas k nařízenému hlavnímu líčení, bude třeba, aby se vydali na cestu den před jeho konáním, příp. téhož dne v nočních nebo brzkých ranních hodinách. Lze důvodně předpokládat, že svědci budou požadovat náhradu nutných výdajů a ušlého výdělku, kdy právě s ohledem na velkou vzdálenost bude tato částka poměrně vysoká. Pokud by se některý z předvolaných svědků sám nedostavil řádně a včas, bude muset Okresní soud v Sokolově žádat o předvedení, příp. ukládat pořádkové pokuty a takový postup by značně oddálil meritorní rozhodnutí ve věci. Totéž může nastat v případě vyslechnutí svědků cestou dožádání. Má se za to, že projednání předmětné trestní věci obviněného V. V. a spol. u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou povede k urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Převážná většina svědků, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, bydlí v okrese Žďár nad Sázavou. S ohledem na vzdálenost Okresního soudu v Sokolově, kam trestní věc obviněného V. V. a spol. v souladu s § 18 tr. řádu napadla, od bydliště svědků, se jeví v zájmu hospodárnosti, ale i rychlosti řízení, vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněného V. V. a spol. u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněných V. V., M. D. a C. D. projednal a rozhodl Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedy senátu Okresního soudu v Sokolově na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera