11 Td 30/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 30/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněného J. S. vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 29 T 188/2006 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podala dne 7. 11. 2006 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu na obviněného J. S. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že dne 18. 11. 2002 v prodejně firmy V. Š.-K. S. jako jednatel firmy E. P., s. r. o., uzavřel leasingovou smlouvu s C. L., a. s., na vysokozdvižný vozík, který osobně převzal a přivezl na neznámé místo, zaplatil akontaci ve výši 110.000,- Kč a poté v nepravidelných intervalech pouze 6 leasingových splátek po 15.955,50 Kč, což bylo ze strany C. L., a. s., důvodem k odstoupení od smlouvy dne 28. 11. 2003, ani poté vozík nevrátil, čímž způsobil poškozené leasingové společnosti škodu ve výši nejméně 145.600,- Kč, když následným šetřením Policie ČR nebyl nalezen a bylo zjištěno, že nikdy v objektu firmy E. P., s. r. o., umístěn nebyl.

Podáním ze dne 16. 4. 2007 navrhla samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného J. S. Obvodnímu soudu pro Prahu 5 a její přikázání Okresnímu soudu ve Zlíně s tím, že ze spisového materiálu je zřejmé, že převážná většina svědků, které bude třeba u soudu osobně vyslechnout a s obviněným konfrontovat, jakož i samotný obviněný, bydlí v obvodu jiného poměrně vzdáleného soudu. Má se za to, že projednání předmětné trestní věci obviněného J. S. u Okresního soudu ve Zlíně povede k urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Dále poukázala na skutečnost, že předmětný vysokozdvižný vozík, měl být pořízen pro společnost E. P., s. r. o., jejíž sídlo v předmětnou dobu bylo a stále je rovněž v obvodě Okresního soudu ve Zlíně.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci jsou splněny důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Obviněný, stejně jako svědkové, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout, bydlí ve Z. a v jeho okrese. S ohledem na vzdálenost Obvodního soudu pro Prahu 5, kam trestní věc obviněného napadla, od bydliště obviněného a svědků, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněného J. S. u Okresního soudu ve Zlíně, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodu je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného J. S. projednal a rozhodl Okresní soud ve Zlíně.Za tohoto stavu lze považovat návrh samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera