11 Td 30/2005
Datum rozhodnutí: 30.09.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 30/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného T. P., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. září 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 To 55/2005 a její přikázání Vrchnímu soudu v Praze s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 1. 4. 2005, sp. zn. 53 T 3/2004, byl obviněný T. P. uznán vinným pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi roků a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného ing. arch. P. Ch..

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. 5 To 55/2005, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného T. P. ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný T. P. stížnost a současně podle § 25 tr. řádu navrhl odnětí jeho trestní věci Vrchnímu soudu v Olomouci a její přikázání Vrchnímu soudu v Praze. Návrh odůvodnil provázaností předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, JUDr. B. M., v jehož rozhodování obviněný ve vztahu ke své osobě spatřuje porušování zákonů i lidských práv a svobod, a předsedou senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. I. L., který rozhodoval o všech stížnostech obviněného a má projednat i podané odvolání, což dle názoru obviněného není zárukou nestranného rozhodování v odvolacím řízení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Postupem podle § 25 tr. řádu nelze řešit námitky směřující k vyloučení soudce. Vyloučení soudce pro podjatost upravuje ustanovení § 30 a násl. tr. řádu, a pokud tedy obviněný z důvodů v těchto ustanoveních uvedených zpochybňuje schopnost soudce nestranně rozhodovat, měl zvolit k jeho vyloučení z dalších úkonů trestního řízení postup, který tato ustanovení předpokládají. Pokud tak obviněný neučinil a pouze mnohomluvně zdůvodnil proč by podezření z podjatosti soudce Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, JUDr. B. M. a soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. I. L. mělo vést ke změně místní příslušnosti z důvodu vhodnosti podle § 25 tr. řádu, nemohl se jeho návrh shledat s úspěchem. Obviněný ve svém návrhu nezmínil kromě podezření z podjatosti nic, co by bylo možno považovat za důležitý důvod, který by mohl vést k odnětí věci a jejímu přikázání jinému soudu. Všechno, co obviněný v tomto směru ve svém návrhu uvedl, v podstatě rozvíjí jeho podezření o podjatosti soudu prvního i druhého stupně, a pokud by Nejvyšší soud měl z tohoto návrhu vyjít, muselo by být předtím učiněno rozhodnutí vylučující tyto soudy, resp. jejich soudce předepsaným způsobem z projednání věci.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera