11 Td 30/2003
Datum rozhodnutí: 30.06.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 30/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných L. Š., J. V. a J. K., vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 3 T 59/2003, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných L. Š., J. V. a J. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně podala dne 29. 4. 2003 Okresnímu soudu ve Vsetíně obžalobu na obviněné L. Š., J. V. a J. K. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měli všichni společně spáchat tím, že dne 6. 4. 2001 v P. P., uzavřel Ing. K. O., zemřelý dne 11. 3. 2003, po předchozí dohodě a na žádost L. Š. leasingovou smlouvu č. 271/018 se společností IPB L. a. s. se sídlem P., ul. V. čp. 11, na předmět leasingu rozmítací pila KSR 99, rok výroby 2000, v. č. 2000-001987 v pořizovací ceně 899.800,10 Kč s měsíčními splátkami ve výši 11.617,20 Kč po dobu 48 měsíců, kdy tuto smlouvu stejně jako další související doklady předávací protokol a příjmový pokladní doklad podepsal za příslušnou finanční odměnu, ač si byl vědom toho, že žádnou rozmítací pilu do pronájmu nezískal ani nepřevzal a žádnou zálohu jakožto akontaci neuhradil, přičemž veškeré doklady předem připravil J. K., jakožto zástupce leasingové společnosti IPB L. a. s. a J. V., jakožto zástupce fy M. P. A. K., L. 566, N. B., přičemž údajným dodavatelem rozmítací pily měl být dle faktury č. 200100299, vystavené dne 2. 3. 2001 M. P., L. 566, 473 01 N. B., který ji měl dle faktury č. 1801 vystavené dne 28. 2. 2001 zakoupit od D. Š., ten však fakturu podepsal rovněž za příslušný finanční obnos, který mu vyplatil J. K., čímž společně vzájemným spolupůsobením, při vědomí toho, že žádná rozmítací pila daného typu a výrobního čísla neexistuje, vylákali od společnosti IPB L. a. s. se sídlem P., ul. V. čp. 11, celkovou sumu ve výši 629.800,- Kč, která byla uhrazena bankovním převodem dne 8. 3. 2001 na účet M. P., jakožto pořizovací cena ponížená o údajně zaplacenou akontaci ve výši 270.000,- Kč.

Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 19. 5. 2003, sp. zn. 3 T 59/2003, byla trestní věc obviněných L. Š., J. V. a J. K. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušným soudem k projednání věci Obvodní soud pro Prahu 8, neboť k podpisu leasingové smlouvy s podvodným úmyslem a ke škodlivému následku došlo v obvodu tohoto soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shora shromážděných důkazů nesporně plyne pouze, kde došlo k uzavření leasingové smlouvy. Naproti tomu dříve, než dojde k dokazování před soudem, nelze ze žádného ze zatím shromážděného důkazu dovodit, kdy a kde u obviněných vznikl úmysl leasingovou smlouvu neplnit. Protože tedy v tomto stadiu nelze přesně určit ani čas ani místo vzniku podvodného úmyslu, nelze vyloučit, že k tomuto nedošlo ihned při podpisu leasingové smlouvy, ale až později. Za tohoto stavu je předčasný závěr, že místně příslušným soudem k projednání je Obvodní soud pro Prahu 8, v jehož obvodu má sídlo poškozená společnost, a nic zatím nevylučuje místní příslušnost Okresního soudu ve Vsetíně, v jehož obvodu mohlo dojít k podvodnému úmyslu obviněných a k jeho realizaci neplněním leasingové smlouvy.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera