11 Td 3/2009
Datum rozhodnutí: 27.02.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 3/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných F. H., roz. S., a M. T., rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 2. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněných F. H., roz. S., a M. T. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Plzni městě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství Praha-západ podal dne 4. 12. 2008 Okresnímu soudu Praha-západ obžalobu na obviněné F. H., roz. S., a M. T. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zákona, spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona, kterého se měli dopustit tím, že 1) po předchozí vzájemné domluvě, dne 22. 4. 2008 kolem 14.30 hod., v průběhu jízdy autostopem z B. do P., pod záminkou o umírající matce a nedostatku finančních prostředků k jejímu zaopatření vylákali na O. F. částku 20.000,- Kč, kterou převzal v hotovosti kolem 16.00 hod. téhož dne obviněný M. T. v H., přičemž peněžní hotovost nevrátili a použili ji pro svoji potřebu, čímž způsobili O. F. škodu ve výši 20.000, Kč a 2) po předchozí vzájemné domluvě, dne 23. 4. 2008, prostřednictvím opakovaných telefonických rozhovorů s O. F., pod záminkou nutnosti peněžních prostředků na cestu ze S. r. N. zpět na S. za svojí umírající matkou, vylákal obviněný M. T. nejprve od O. F. částku 11.000,- Kč a následně částku 40.000,- Kč, které převzal v hotovosti obviněný M. T. na pobočce Č. P., a. s., v P., přičemž peněžní hotovost nevrátili a použili ji pro svoji potřebu, čímž způsobili O. F. škodu ve výši 51.000, Kč.

Usnesením ze dne 19. 12. 2009, sp. zn. 1 T 264/2008, rozhodl Okresní soud Praha-západ podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 314c odst. 1 písm. a) a § 24 odst. 1 tr. řádu o předložení trestní věci obviněných F. H., roz. S., a M. T. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť Okresní soud Praha-západ není místně příslušný k projednání věci, kdy z obsahu spisu je zřejmé, že obvinění nepravdivé informace poškozenému v prvním případě uváděli na cestě z B. do H., kde peníze převzali. V druhém případě není známo, kde se obvinění nacházeli v době telefonátů, ale peníze převzali v P. Podle názoru Okresního soudu Praha-západ je tedy nesporné, že se jednání obvinění dopustili nejméně v obvodu Okresního soudu v Pelhřimově nebo Okresního soudu v Plzni městě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovaným útokům obviněných F. H., roz. S., a M. T. mělo dojít na různých místech České republiky, k žádnému však v obvodu Okresního soudu Praha-západ. Jedním z míst, kde mělo dojít k útoku, pro něž jsou obvinění žalováni, je Plzeň, kde tímto útokem byla způsobena větší škoda. Za tohoto stavu je podle § 18 odst. 1 tr. řádu Okresní soud v Plzni městě jedním ze soudů, který je místně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera