11 Td 3/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 3/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného F. Š., vedené u Okresního soudu pro Prahu-západ pod sp. zn. 1 T 145/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněného F. Š. příslušný Okresní soud v Sokolově.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství pro Prahu-západ podala dne 12. 10. 2006 Okresnímu soudu pro Prahu-západ obžalobu na obviněného F. Š. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 29. 11. 2002 podepsal u notářky JUDr. J. V. za úplatu 10. 000,- Kč od neznámých osob smlouvu o převodu obchodního podílu spol. T. S., s. r. o. na svou osobu, ačkoliv mu bylo známo, že tato společnost nemá žádný majetek, žádné finanční prostředky, ani žádné zaměstnance a téhož dne se nechal jmenovat jednatelem této společnosti a převzal na sebe povinnost hradit leasingové splátky spol. Č. L., a. s. a to jednak na leasingovou smlouvu ze dne 22. 10. 2002 na pracovní stroj v pořizovací ceně 1.004.060,- Kč s povinností hradit měsíční splátky ve výši 20.575,- Kč, a jednak na leasingovou smlouvu ze dne 22. 10. 2002 na pracovní stroj a to v pořizovací ceně 805.200,- Kč s povinností hradit měsíční splátky ve výši 16.500,- Kč, ačkoliv věděl, že žádné pracovní stroje od bývalého jednatele společnosti nepřevezme a leasingové splátky za spol. T. S., s. r. o. hradit nebude ani na ně nebude mít finanční prostředky a způsobil tak spol. Č. L., a. s. škodu v celkové výši 1.667.704,- Kč, a dne 23. 12. 2002 uzavřel jako jednatel spol. T. S., s. r. o. v zastoupení O. K., kterému udělil plnou moc dne 29. 11. 2002 se spol. Č. L., a. s. leasingovou smlouvu na osobní automobil zn. Peugeot 607 2,2 HDi v pořizovací ceně 1.450.000,- Kč s měsíčními splátkami ve výši 40.277,78 Kč, ačkoliv si byl vědom, že leasingové splátky hradit nehodlá a auto bude předáno další osobě, kdy uhradil pouze akontaci ve výši 145.000,- Kč a splátky v celkové výši 116.445,56 Kč a další splátky pak již neuhradil a vozidlo předal neznámé osobě, čímž způsobil spol. Č. L., a. s. škodu v celkové výši 1.188.554,44 Kč.

Usnesením Okresního soudu pro Prahu-západ ze dne 23. 10. 2006, sp. zn. 1 T 145/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 24 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněného F. Š. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je ve věci místně příslušný buď Okresní soud v Šumperku, neboť v Š. obviněný podepsal smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti, a dle obviněného zde měla být podepsána i plná moc pro zmocněnce, a nebo Okresní soud v Olomouci, v jehož obvodu byla zmocněncem podepsána smlouva o leasingu vozidla Peugeot. Z uvedeného vyplývá, že v obvodu Okresního soudu pro Prahu západ nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z důkazů shromážděných v přípravném řízení, ani z popisu skutku v obžalobě nelze místní příslušnost podle § 18 odst. 1 tr. řádu jednoznačně určit. Žalovaného trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. se měl obviněný F. Š. dopouštět na různých místech. Za tohoto stavu je jediným použitelným hlediskem pro určení příslušnosti soudu k projednání věci ustanovení § 18 odst. 2 tr. řádu, a to aby bylo řízení provedeno před soudem, v jehož obvodu obviněný naposledy bydlel a v současné době navíc je obviněný v obvodu tohoto soudu ve výkonu trestu odnětí svobody.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera