11 Td 3/2004
Datum rozhodnutí: 30.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Td 3/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného F. Ch., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 1. 2004 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 1 T 131/2003 a Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 1 To 8/2004 a její přikázání kterémukoli soudu v Praze s e z a m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 19. 11. 2003, sp. zn. 1 T 131/2003, byl obviněný F. Ch. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen k trestu vyhoštění ve výměře čtyř a půl let.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání, v němž současně navrhl podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku a Krajskému soudu v Ostravě a její přikázání jakémukoli soudu v P. s odůvodněním, že se v současné době zdržuje v P., a že mu cesta k oběma procesním soudům trvá více jak 6 hodin jízdy vlakem, což mu činí velké obtíže.

Podáním ze dne 15. 1. 2004 byl návrh obviněného předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě předložen Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Návrh obviněného, jak je patrno z jeho obsahu, se může týkat toliko odvolacího řízení a proto nemůže znít na přikázání kterémukoli soudu v P., ale toliko Městskému soudu v Praze nebo Krajskému soudu v Praze jako soudům odvolacím. Tento formální nedostatek však důvodem k zamítnutí žádosti obviněného není. Důvodem pro zamítnutí jsou okolnosti věcné. Skutečnost, že se obviněný v současné době zdržuje v P., a že mu cesta k procesním soudům, neboť nevlastní vlastní automobil, činí velké obtíže, nelze v žádném případě považovat za natolik závažnou, aby ve smyslu § 25 tr. řádu sama osobě odůvodňovala změnu místně a věcně příslušného soudu.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera