11 Td 29/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 29/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného S. A., vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 2 T 47/2009, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 5. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného S. A. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 9.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Brno-venkov podala dne 31. 3. 2009 Okresnímu soudu Brno-venkov obžalobu na obviněného S. A. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že v době od 20. 10. 2007 do 15. 1. 2009 v Ž., okres B.-v., ani jinde, si neplní řádně a včas svou zákonnou vyživovací povinnost a nepřispívá na výživu svých nezletilých dětí, občanů S. r., nezl. T. A. a nezl. L. A., svěřené soudem do výchovy matky H. R., bytem Š. n., S. N. V., S. r., a to částkou na nezl. T. A. ve výši 2.000,- Sk a nezl. L. A. ve výši 1.500,- Sk, splatnými vždy do každého 20. dne v měsíci předem k rukám matky, ačkoliv mu tato povinnost vyplývá ze zákona o rodině a dále z rozsudku Okresního soudu Spišská Nová Ves, Slovenská republika, ze dne 14. 9. 2007, č. j. 13P-121/2007-23, s nabytím právní moci ke dni 8. 10. 2007, přičemž za výše uvedenou dobu dluží na výživném H. R. částku ve výši 52.500,- Sk, což je po přechodu na měnu Euro od 1. 1. 2009 podle konverzního kurzu Národnej banky Slovenska v přepočtu 1.742,68 Euro.

Usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 6. 4. 2009, sp. zn. 2 T 47/2009, byla podle § 314c odst. 1 a § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc obviněného S. A. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že podle judikatury je místem spáchání trestného činu podle § 213 tr. zákona místo, kde se pachatel v době neplnění vyživovací povinnosti zdržoval, přičemž je rozhodující, kde se skutečně zdržoval a ne kde byl přihlášený k pobytu. Obviněný S. A. byl k trvalému pobytu přihlášen na okrese B.-v., zde se však nezdržoval od roku 1998. V době, kdy měl páchat trestnou činnost obviněný pobýval nejprve v P.-Ch. a posléze v P.-V. Následek trestného činu nastal na S., kde obě děti bydlí. Z uvedeného vyplývá, že se jednání nemohlo uskutečnit na okrese B.-v., kde nemohl rovněž nastat ani následek takového jednání.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovanému jednání obviněného S. A. mělo dojít na různých místech České republiky, zatímco v obvodu Okresního soudu Brno-venkov nedošlo k žádnému jednání, resp. opomenutí jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu. Následek žalovaného trestného činu měl nastat na území Slovenska. Jedním z míst, kde mělo dojít k opomenutí jednání, pro něž je obviněný žalován, je i P.-V., kde je i současná adresa pobytu obviněného S. A. Za tohoto stavu je podle § 18 odst. 1 tr. řádu Obvodní soud pro Prahu 9 jedním ze soudů, který je místně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. května 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera