11 Td 29/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 29/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. Š., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněného J. Š. vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 2 T 38/2007 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu Praha - východ.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Šumperku podal dne 2. 3. 2007 Okresnímu soudu v Šumperku obžalobu na obviněného J. Š. pro trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že v souvislosti s dokončením stavby rodinného domu poškozené JUDr. J. N., kdy stavba byla kolaudována dne 25. 10. 2002, neoprávněně požaduje po poškozené JUDr. J. N. uhrazení finanční hotovosti ve výši 100.000,- Kč a to způsobem, že prostřednictvím dopisů adresovaných poškozené ze dne 14. 7. 2006 urguje po poškozené zaplacení dlužné částky ve výši 100.000,- Kč do 31. 7. 2006 a dopisu ze dne 8. 8. 2006, kde urguje po poškozené zaplacení dlužné částky ve výši 100.000,- Kč do 25. 8. 2006 s tím, že pokud mu dlužnou částku nezaplatí, tak bude věc řešit nejen soudní cestou, ale i celou věc medializovat, či jiným způsobem prezentovat, což u poškozené JUDr. J. N., vzhledem k jejímu společenskému postavení předsedkyně Okresního soudu v J., vyvolalo obavu z možného ohrožení její dobré pověsti a ze způsobení vážné újmy na cti.

Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 16. 3. 2007, sp. zn. 2 T 38/2007, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu, trestní věc obviněného J. Š. předložena Krajskému soudu v Ostravě k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že v dané věci je věcně a místně příslušný Okresní soud v Jeseníku.

Podáním ze dne 6. 3. 2007 navrhl obviněný J. Š. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci Okresnímu soudu v Šumperku a její přikázání Obvodnímu soudu pro Prahu západ s tím, že vzhledem k tomu, že oznamovatelkou trestného činu je předsedkyně Okresního soudu v J. JUDr. J. N., a vzhledem k blízkosti soudů v Jeseníku a Šumperku, stejně jako vzhledem k blízkým osobním kontaktům mezi těmito soudy, jež potvrzuje dle obviněného J. Š. i sama JUDr. N., když v související civilní věci navrhla přikázání věci soudu za hranicemi kraje, konkrétně Okresnímu soudu Praha východ, o čemž rozhodl Nejvyšší soud dne 23. 1. 2007 kladně pod sp. zn. 29 Odo 94/2006, jsou dle obviněného splněny požadavky důležitých důvodů k odnětí a přikázání jeho trestní věci jinému soudu.

Návrh obviněného J. Š. ze dne 6. 3. 2007 byl podáním ze dne 20. 4. 2007 Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 3 Nt 7/2007 předložen Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněného J. Š. dojít podle zatím shromážděných důkazů výlučně na území J., takže by bylo v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud by věc projednal a rozhodl Okresní soud v Jeseníku, který by byl věcně a místně příslušný. Za situace, kdy oznamovatelkou žalovaného trestného činu je však předsedkyně Okresního soudu v J., se jeví jako vhodné a v souladu s ustálenou judikaturou, kdy je podána obžaloba pro trestný čin k soudu, u něhož působí soudce, který měl být žalovaným trestným činem poškozen, pokud předmětnou trestní věc projedná a rozhodne jiný věcně a místně příslušný soud.

V projednávaném případě jsou tedy dány důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně a s ohledem na to, že v související civilní věci bylo na návrh předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku rozhodnuto Nejvyšším soudem dne 23. 1. 2007, sp. zn. 29 Odo 94/2006, o přikázání věci Okresnímu soudu Praha východ, je v zájmu vyřízení trestní věci, aby tuto projednal a rozhodl Okresní soud Praha východ, třebaže obviněný, zřejmě omylem, navrhl její přikázání Okresnímu soudu Praha západ.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera