11 Td 29/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 29/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. Z., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 1 T 90/2005 a její přikázání Okresnímu soudu v Bruntále s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci podal dne 14. 7. 2005 Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci návrh na potrestání obviněného M. Z. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 30. 6. 2005 řídil z H. K. k hraničnímu přechodu v N. B. motocykl Jawa 350, přestože mu byli trestními příkazy Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, uloženy také tresty zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a to dne 4. 2. 2004 pod sp. zn. 102 T 20/2004 v trvání dvou let a šesti měsíců a dne 24. 5. 2004 pod sp. zn. 102 T 131/2004 v trvání tří roků.

Podáním ze dne 29. 8. 2005 navrhl samosoudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného M. Z. Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci a její přikázání Okresnímu soudu v Bruntále s odůvodněním, že na obviněného byl dne 12. 7. 2005 u Okresního soudu v Bruntále podán další návrh na potrestání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že přes uložené zákazy činnosti řídil motocykl zn. Jawa 350 dne 24. 6. 2005 na okrese Bruntál. S ohledem na skutečnost, že jednání kvalifikovaná dle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. jsou patrně dílčími útoky pokračujícího trestného činu, a na to, že u obviněného, který se v současné době patrně zdržuje v Itálii, jsou problémy s doručováním předvolání k hlavnímu líčení, jeví se vhodné, aby po pobytu obviněného pátral jediný soud a ten ve věci vedl společné řízení. Tímto soudem by měl být Okresní soud v Bruntále, který má k dispozici přílohové spisy Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, které jsou zjevně pro rozhodnutí ve věci podstatné.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Na obviněného M. Z. byl dne 14. 7. 2005 u Okresního soudu v Jindřichově Hradci podán návrh na potrestání. Smyslem zkráceného přípravného řízení podle § 179a tr. řádu a násl. je, aby po podání návrhu na potrestání bylo celé dokazování provedeno v co možná nejkratší době až před soudem. Z těchto důvodů jsou také lhůty pro shromáždění nezbytných důkazů před podáním tohoto návrhu maximálně zkráceny. Pokud by ovšem po podání návrhu na potrestání mělo docházet k nedůvodným sporům o příslušnost, případně k projednávání podnětů ke změně místní příslušnosti, ztratilo by ve stadiu řízení před soudem celé předchozí zkrácené řízení smysl. V tomto směru je nutno hledět na důvody k postupu podle § 25 tr. řádu jinak, než je tomu v trestním řízení, které probíhá před soudem po podání obžaloby. Na tom nic nemění ani skutečnost, že na obviněného byl dne 12. 7. 2005 u Okresního soudu v Bruntále pro obdobnou trestnou činnost podán další návrh na potrestání, a že výsledkem obou souběžných řízení bude zřejmě uložení trestu za více trestných činů ve smyslu § 35 tr. zák. a násl. V každém případě je však nutné, aby v zájmu skončení věci toto řízení u nějakého soudu začalo, a aby probíhající řízení nebylo protahováno spory o místní či jinou příslušnost.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera