11 Td 29/2003
Datum rozhodnutí: 30.06.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 29/2003

U S N E S E N ÍNejvyšší soud v trestní věci obviněného J. A., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 7/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2003 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. A.

p ř í s l u š n ý Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podal dne 30. 5. 2003 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněného J. A. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 6. 9. 1996 jako jediný vlastník a jednatel společnosti F. P. s. r. o. se sídlem v P., Z. Ž. v. 18, uzavřel kupní smlouvu se společností O. a. s. O. D. m. o. z., O. 1, G. 3, na koupi nástrojů v celkové fakturované ceně 5.124.049,90 Kč se splatností 6. 11. 1996, přestože jeho firma neměla finanční prostředky na úhradu kupní ceny, zboží převzal, teprve dne 4. 1. 1996 reklamoval jeho kvalitu, a dne 18. 8. 1997 zaplatil 200.000,- Kč, ale zbývající dlužnou částku dosud neuhradil, čímž způsobil škodu společnosti O. a. s., která přešla na společnost ČM k. a. s. P. se sídlem P., Š. 34, a je nyní ve výši 4.894.178,80 Kč.

Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze podala Nejvyššímu soudu dne 3. 6. 2003 návrh na rozhodnutí podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného Krajský soud v Ostravě, neboť k uzavření kupní smlouvy došlo v O. Zanedbatelné rovněž není, že svědci, kteří jsou navrhováni ke slyšení před soudem, mají trvalé bydliště v O., případně H.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Návrhu na postup podle § 24 odst. 1 tr. řádu je možno přisvědčit v tom, že tři ze čtyř svědků navržených ke slyšení před nalézacím soudem nebydlí v obvodu tohoto soudu, ale trvale se zdržují v obvodu Krajského soudu Ostravě. Tuto skutečnost samu o sobě však nelze považovat za natolik závažnou a důležitou, aby ji bylo možno považovat za důvod ke změně místní příslušnosti. Obviněný sám bydlí v P. a v obvodu nalézacího soudu se zdržuje i jedna svědkyně, kterou soud bude muset vyslechnout. Při dnešních dopravních možnostech není vzdálenost z O., případně H., nepřekonatelná. Městský soud v Praze je i z O. přiměřeně dostupný, že se nejeví vhodné pouze kvůli této vzdálenosti soudu věcně i místně příslušnému věc, která mu řádně napadla, odejmout.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. června 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera