11 Td 28/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 28/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Z. J. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 3 T 6/2011, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. června 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného Z. J.
p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podal dne 1. února 2011 k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněného Z. J. pro trestný čin poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 4 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že jako jednatel a vlastník firmy Clax s. r. o. se sídlem Praha 10, Krymská 121/22, IČ: 27380599, s úmyslem poškodit věřitele odstranil majetek firmy tím, že platby odeslané odběrateli motorové nafty společnostmi M. M. K. a L.V. J. T. na účet firmy Clax s. r. o. jako cenu včetně spotřební daně ve výši 37.194.000,- Kč, převedl na účet Moravské kreditní společnosti s. r. o., se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, IČ: 60318074, na základě Smlouvy o správě finančních prostředků, uzavřené dne 15. 6. 2006, za účelem vyhledání vhodné investiční příležitosti ke koupi nemovitosti v regionu Moravskoslezského kraje v celkovém objemu 38.000.000,- Kč a Smlouvy o zprostředkování uzavřené dne 15. 6. 2006, kdy se zprostředkovatel Moravská kreditní společnost s. r. o. zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce firma Clax s. r. o. měla příležitost uzavírat obchody s nemovitostmi movitými i nemovitými; za Moravskou kreditní společnost s. r. o. jednal na základě plné moci P. S. a za společnost Clax s. r. o. uzavřel tyto smlouvy vlastník a jednatel společnosti Clax s. r. o. Z. J., přičemž po ukončení smluvního vztahu převzal obviněný dne 29. 8. 2006, v Ostravě v prostoru Komerční banky a. s. N. ul., od zmocněnce Moravské kreditní společnosti s. r. o. pana P. S., v hotovosti finanční prostředky společnosti Clax s. r. o. ve výši 37.194.000,- Kč, a tyto si ponechal pro vlastní potřebu, ačkoliv v této době věděl o tom, že firma Clax s. r. o. je povinna zaplatit českému státu, prostřednictvím správce daně Celního úřadu Praha 1, spotřební daň z minerálních olejů ve výši 28.251.140,- Kč, přičemž povinnou zálohou bylo uhrazeno 2.726.458,72 Kč, kdy tímto svým jednáním způsobil škodu České republice, zastoupené Celním úřadem pro Prahu 1, se sídlem Washingtonova 11, Praha 1 ve výši 25.494.681,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. března 2011, sp. zn. 3 T 6/2011, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného Z. J. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 1 není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci. Podle dosavadních skutkových zjištění místo spáchání trestného činu poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 4 tr. zák., je v posuzovaném případě v O., kde byl čin obviněného převzetím peněz a jejich ponecháním si pro vlastní potřebu dokonán. Touto dispozicí dlužník věřitele částečně zmařil možnost poskytnout věřiteli plnění v souladu s obsahem závazkového právního vztahu. Soudem příslušným podle místa spáchání trestného činu se tak jeví Okresní soud v Ostravě, v jehož obvodu se obviněný dopustil trestného činu, resp. kde posuzovaný trestný čin dokonal.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícím objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V posuzované věci podle zatím shromážděných důkazů mělo k jednání obviněného Z. J. dojít (podle dikce skutkové věty) v podstatě tím, že jako jednatel a vlastník společnosti Clax s. r. o., se sídlem Praha 10, Krymská 121/22, s úmyslem poškodit věřitele, poukázal z účtu společnosti částku ve výši 37 194 000,- Kč na bankovní účet společnosti Moravská kreditní společnost s. r. o., a to za účelem vyhledání vhodné investiční příležitosti v regionu Moravskoslezského kraje a zprostředkování možnosti uzavírat obchody s nemovitostmi, a poté, po skončení smluvního vztahu, tyto finanční prostředky v O. od zmocněnce této společnosti P. S. na ulici N. v prostoru Komerční banky, a. s., v hotovosti převzal a ponechal si je pro vlastní potřebu, ač věděl o existenci neuhrazené pohledávky společnosti Clax s. r. o. vůči České republice, jednající prostřednictvím Celního úřadu Praha 1, celkem ve výši 25 494 681,- Kč, ze spotřební daně z minerálních olejů, a České republice tímto způsobil škodu v uvedené výši.

V posuzovaném případě tedy k trestně právně relevantnímu jednání obviněného mělo dojít jednak v O. na ulici N., kde měl být posuzovaný trestný čin dokonán a jednak na blíže nezjištěném místě, kde došlo k poukázání finanční částky ve výši 37 194 000,- Kč z účtu společnosti Clax s. r. o. na účet společnosti Moravská kreditní společnost s. r. o. K jednání obviněného tedy mělo dojít jednak v O. a jednak na jiném místě, které nebylo blíže zjištěno (obviněný finanční prostředky poukázal prostřednictvím internetového bankovnictví, přičemž nebylo přesně zjištěno z jakého místa se tak stalo). Pokud jde o následek trestné činnosti obviněného, tento nastal u Celního úřadu na Praze 1, jenž byl za Českou republiku oprávněn k výběru spotřební daně z minerálních olejů. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známa všechna místa, kde se obviněný měl dopustit posuzovaného jednání, ani zda tato jsou v obvodu jednoho soudu, jeví se vhodným, aby místní příslušnost soudu byla určena podle místa, kde došlo k následku jednání obviněného. Tímto místem je, jak již bylo výše uvedeno Praha 1, kde je sídlo Celního úřadu Praha 1, jehož prostřednictvím měla být České republice zaplacena spotřební daň. Proto je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný, a u nějž byla ve věci podána obžaloba.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. června 2011


Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík