11 Td 28/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 28/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. D., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 5. 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 238/2006 a její přikázání Okresnímu soudu ve Vsetíně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Liberci podala dne 18. 8. 2006 Okresnímu soudu v Liberci obžalobu na obviněného V. D. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák., trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1 písm. a) tr. zák., trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák., trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. zák., trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. Obžaloba byla pro trestné činy krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. a další podána i na obviněné V. Š. a L. L.

Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. 6 T 192/2006, byla podle § 23 odst. 1 tr. řádu věc obviněného V. D. v celém rozsahu vyloučena k samostatnému projednání a nadále vedena pod sp. zn. 6 T 238/2006.

V průběhu dalšího řízení bylo usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 7. 12. 2006, sp. zn. 6 T 238/2006, podle § 23 odst. 1 tr. zák. jednání obviněného V. D. uvedené pod body 3), 8) obžaloby kvalifikované jako trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. vyloučeno k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 7. 12. 2006, sp. zn. 6 T 238/2006, byl obviněný V. D. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), tr. zák., trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., trestným činem útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák., trestným činem útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1 písm. a) tr. zák., trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. zák. a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. a odsouzen k úhrnném trestu odnětí svobody v trvání dvou let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

K odvolání obviněného byl rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 26. 1. 2007, sp. zn. 31 To 489/2006, podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. řádu rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 7. 12. 2006 v odsuzující části ve výroku o vině pod bodem 2/, 4/, 5/ [trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. zák. a trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák.] zrušen a v rozsahu zrušení vrácen soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Dále byl podle § 258 odst. 2 tr. řádu napadený rozsudek zrušen ve výroku o trestu a nově bylo rozhodnuto, že se obviněnému za trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), tr. zák., trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 1 písm. a) tr. zák., které zůstaly v napadeném rozsudku nedotčeny, ukládá úhrnný trest odnětí svobody v trvání patnácti měsíců, pro jehož výkon byl obviněný zařazen do věznice s ostrahou. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Dne 19. 1. 2007 podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Liberci Okresnímu soudu v Liberci na obviněného V. D. další obžalobu, a to pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. Uvedená věc byla u Okresního soudu v Liberci vedena pod sp. zn. 2 T 6/2007.

Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. 2 T 6/2007, bylo podle § 23 odst. 3 tr. řádu rozhodnuto, že se věc obviněného V. D. vedená u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 238/2006 spojuje ke společnému projednání a rozhodnutí s věcí obviněného vedenou pod sp. zn. 2 T 6/2007, a že nadále budou vedeny pod sp. zn. 6 T 238/2006.

Podáním ze dne 22. 3. 2007 navrhl obviněný V. D. podle § 25 tr. řádu odnětí své trestní věci Okresnímu soudu v Liberci a její přikázání Okresnímu soudu ve Vsetíně s odůvodněním, že tento soud je s ohledem na rychlost a hospodárnost věci mnohem vhodnější, neboť svědci, které navrhuje u soudu vyslechnout, bydlí v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, nebo jeho blízkosti, kdy navíc dvěma svědkům, jež pochází z K. a R., brání v dostavení se k procesnímu soudu zdravotní problémy.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání zbývající části žalované trestné činnosti obviněného V. D. je Okresní soud v Liberci. Ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Pouhá skutečnost, že obviněný navrhuje ke slyšení před soudem několik svědků, kteří se zdržují v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, nebo jeho blízkém okolí, nelze samo o sobě považovat za naplnění podmínek ke změně místní příslušnosti. A to zejména v případě, kdy Okresní soud v Liberci ve věci obviněného již několikráte jednal a s důkazním materiálem, nebo alespoň s jeho podstatnou částí, je podrobně obeznámen. Nelze rovněž pominout, že vedle svědků zdržujících se v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, existují i svědci navržení státním zástupcem ke slyšení, kteří bydlí nebo se zdržují v obvodu Okresního soudu v Liberci. Bez významu rovněž není, že obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody ve věznici K. n. O. a náklady státu na jeho přepravu do Vsetína by tak byly rozhodně vyšší, než při přepravě k procesnímu soudu do Liberce.

Z těchto důvodů nebylo možno návrhu obviněného V. D. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera