11 Td 28/2005
Datum rozhodnutí: 31.10.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 28/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných P. S., J. Z. a L. Š., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 10. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 1 T 49/2001 a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné, event. pobočka v Havířově, s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Strakonicích podala dne 30. 3. 2001 Okresnímu soudu ve Strakonicích obžalobu na obviněného P. S., J. Z. a L. Š. pro pokračující trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1, 2 tr. zák., které měli spáchat tím, že v přesně nezjištěné době v měsíci prosinci 1995 do 1. dubna 1996 obviněný P. S. a obviněný J. Z. jako jednatelé firmy S. A. F. s., s. r. o., se sídlem S. l. m., a obviněný L. Š. na základě dohod o provedení prací uzavřených mezi ním a firmou S. A. F. s., s. r. o., se sídlem Z., S., zastoupenou obviněným P. S., když obviněný S. se minimálně v jednom případě představil a vystupoval jako reprezentant firmy S. A. F. s. při jednání se zájemcem o zaměstnání v SRN, společně bez příslušného povolení ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sbírky, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na § 11 písm. k) zákona č. 9/1991 Sbírky, o zaměstnanosti a působnosti orgánu ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím inzerátů uveřejněných v různých novinách nabízeli zájemcům o práci zprostředkování práce konkrétně v SRN včetně zajištění pracovního povolení, víza a ubytování, když ve většině případů se zájemci byla uzavřena smlouva o odborné pomoci s firmou S. A. F. s., s. r. o. se sídlem Z., ve S. zastoupená obviněným S. a obviněným Z., jejímž předmětem bylo poskytnutí odborné poradenské pomoci ze strany této firmy při výběru zaměstnání a i při uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem, za což byla od zájemců vyinkasovaná odměna ve výši 3.000,- Kč mající povahu zálohy a s poškozeným R. Š. a poškozeným P. V., byla uzavřená dne 20. 1. 1996 smlouva o zprostředkování práce v SRN profesi zedníci ze strany firmy S. A. F. s., s. r. o. zastoupená obviněným P. S., přičemž s některými zájemci na území SRN do sídel firem, které měli zaměstnávat zahraniční pracovníky, vycestoval právě obviněný S. a minimálně v jednom případě obviněný Z., když obviněný S. vedl jednání v německém jazyce s představiteli těchto firem, přičemž za údajné uzavření pracovní smlouvy zájemci zaplatili jednotlivým obviněným částku 2.000,- DM nebo adekvátní částku v české měně, přičemž se jednalo o následující zájemce: poškozeného J. H., poškozeného J. M., poškozeného P. M., poškozeného J. Ch., poškozeného J. Ch., poškozeného J. Ř., poškozeného M. B., poškozeného P. S., poškozeného F. P., poškozeného A. H., poškozeného M. H., poškozeného J. S., poškozeného Ing. V. U., poškozeného R. Š., poškozeného P. V., poškozeného V. Š., poškozeného L. J., poškozeného M. J., poškozeného H. K., poškozeného M. K., poškozeného K. B., poškozeného Z. O., poškozeného J. P., a poškozeného L. L., přičemž ke vzniku pracovních poměrů těchto poškozených s předmětnými firmami sídlícími na území SRN nedošlo, neboť nepodepisovali pracovní smlouvy, byť jim bylo obviněným S. tvrzeno, že se jedná o pracovní smlouvy, nebylo jim vyřízeno pracovní povolení, když dalším důvodem byla skutečnost, že předmětná německá firma nemohla v rámci vládní dohody zaměstnávat žádné další zahraniční zaměstnance, což bylo v případě poškozeného L. L., s kterým byla uzavřena pracovní smlouva a dále skutečnost, že byly uzavřeny pracovní smlouvy s firmou následně jdoucí do konkursu, s čímž musel být obviněný S. minimálně srozuměn, což bylo v případě poškozeného V. Š., a poškozeného L. J., když obvinění tímto jednáním výše uvedeným poškozeným způsobili celkovou škodu ve výši 643.537,- Kč.

Podáním ze dne 23. 8. 2005 navrhl předseda senátu Okresního soudu ve Strakonicích podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných P. S., J. Z. a L. Š. Okresnímu soudu ve Strakonicích a její přikázání Okresnímu soudu v Karviné, event. pobočka v Havířově, s tím, že ve věci dosud neproběhlo žádné hlavní líčení a obvinění s konáním hlavního líčení v jejich nepřítomnosti nesouhlasí, a že osobní účast obviněného L. Š. u jednání před procesním soudem je s ohledem na jeho zdravotní stav, prognózu popsanou ve zpracovaném znaleckém posudku a vzdálenost z místa bydliště velmi snížena. Navíc poškození jsou nejen z okresů jihočeského a západočeského, ale i z krajů na severu Čech a z Moravy a hlavní svědkyně je bytem v H.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnosti, které by ve smyslu § 25 tr. řádu mohly vést ke změně místní příslušnosti soudu tak, jak byly v projednávané věci zjištěny, je nutno posuzovat ve všech souvislostech. Především je nutno přihlédnout k tomu, že obžaloba byla podána už 30. 3. 2001 a znalecký posudek o zdravotním stavu obviněného L. Š. zpracován 17. 3. 2004. Za tohoto stavu lze spatřovat v návrhu předsedy senátu Okresního soudu ve Strakonicích i účelovost směřující k postoupení více jak čtyři roky neskončené věci jinému soudu bez ohledu na to, že tento soud bude s ohledem na zdravotní stav obviněného L. Š. v naprosto stejné situaci. Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví totiž nevyplývá, že by obviněný L. Š. nebyl schopen cesty z místa bydliště k procesnímu soudu, ale toliko, že vzhledem ke svému duševnímu stavu není schopen plnohodnotné účasti při projednání věci před soudem. V tomto směru je ovšem jedno, jestli tím soudem bude Okresní soud ve Strakonicích nebo Okresní soud v Karviné, event. pobočka v Havířově. V každém případě s ohledem na zdravotní stav obviněného L. Š. tato skutečnost měla být zjištěna hned poté, kdy poprvé svou neúčastí zmařil projednání věci před soudem, a ne až po třech letech. Pokud by to bylo zjištěno včas, ale platí to i v současnosti, je stále v procesních možnostech místně příslušného soudu vypořádat se s touto skutečností zákonem upraveným způsobem, tak aby celá věc nebo alespoň její část byla skončena. Například jde o postup podle § 23 tr. řádu apod. Protože příslušný soud žádné z takových možností nevyužil, ani se o to nepokusil, nemohl se návrh předsedy senátu Okresního soudu ve Strakonicích shledat s úspěchem, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera