11 Td 28/2003
Datum rozhodnutí: 30.06.2003
Dotčené předpisy:
11 Td 28/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného L. F., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. 6. 2003 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

N á v r h na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 5 To 195/2003 a její přikázání jinému odvolacímu soudu s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2003, sp. zn. 11 T 155/98, byl obviněný L. F. uznán vinným dvojnásobným trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák., čtyřnásobným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák., trestným činem pohlavního zneužívání podle § 243 tr. zák., trestným činem ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 písm. b) tr. zák. a trojnásobným trestným činem týrání svěřené osoby podle § 215 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Současně mu bylo uloženo ochranné léčení protialkoholní ve formě ambulantní.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný L. F. odvolání, ve kterém mimo jiné navrhuje, aby jeho trestní věc byla v zájmu práva obviněného na spravedlivý proces odňata Městskému soudu v Brně i Krajskému soudu v Brně a přikázána jiným soudům téhož druhu a stupně, nejlépe v Ostravě nebo Praze, neboť čtyři postupná zcela odlišná rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně a nezákonné odnětí obviněného jeho zákonnému soudci, lze považovat za důležité důvody odůvodňující delegaci.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Napadenému rozsudku předcházelo dlouhé řízení před soudem, v jehož počáteční fázi byl obviněný dvakrát rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 13. 7. 1999 a ze dne 15. 10. 1999, sp. zn. 11 T 155/98, podle § 226 písm. a) tr. řádu zproštěn obžaloby. Oba zprošťující rozsudky byly podle § 258 odst. 1 písm. b) tr. řádu (§ 258 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu) zrušeny a vráceny soudu prvního stupně a to jednak usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 9. 1999, sp. zn. 7 To 364/99, jednak usnesením Krajského soudu v Brně ze 16. 11. 1999, sp. zn. 7 To 494/99. Tímto usnesením bylo současně podle § 262 tr. řádu rozhodnuto, že věc projedná a rozhodne jiný senát.

Postup podle § 262 tr. řádu nelze považovat za odnětí obviněného zákonnému soudci, ale za zákonný způsob, který může odvolací soud použít k splnění svého závazného právního názoru. Pokud tento postup Krajský soud v Brně zvolil a věc byla řádně podle rozvrhu práce přidělena jinému senátu, nebyl obviněný v žádném případě zkrácen na svých právech na obhajobu, byl mu pouze v souladu se zákonem stanoven jiný zákonný soudce.

Za tohoto stavu nelze v postupu odvolacího soudu spatřovat nic, co by bylo možno označit za podjatost svědčící o nestrannosti, a není tedy žádný důvod tomuto soudu ve stadiu odvolacího řízení trestní věc odejmout.

Za tohoto stavu se nemohl návrh obviněného na odnětí a přikázání věci setkat s úspěchem a nezbylo než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera