11 Td 27/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 27/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného J. Z., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 T 2/2011 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného J. Z.
p ř í s l u š n ý Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 15. 3. 2011 Krajskému soudu v Brně obžalobu na obviněného J. Z. pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že jako ředitel společnosti NOVATEC, s. r. o., se sídlem Praha 5, Strojírenská 260, IČ 26484200, za niž jednal na základě plné moci, společně s dosud neustanovenou osobou vydávající se za osobu H. D., jednatele společnosti NEPMAN, s. r. o., se sídlem Praha 3, Tachovské nám. 90/2, IČ 257773496, v úmyslu vylákat od leasingové společnosti D. S. Leasing, a. s., se sídlem Brno, Údolní 567/33 (aktuálně Brno, Londýnské nám. 2), IČ 48909238, finanční prostředky, předstírali existenci 31 ks hydraulických lisů odpadu typ DP 1024, výr. č. 838 až 868, v celkové pořizovací hodnotě 10.077.481,08 Kč včetně DPH a jejich dodávku od společnosti NEPMAN, s. r. o., společnosti NOVATEC, s. r. o., formou leasingu, přičemž J. Z. v průběhu procesu uzavírání leasingové smlouvy č. 32524/06 při jednání se zástupcem leasingové společnosti Ing. Pavlem Strašákem dne 2. 8. 2006 v sídle firmy NOVATEC, s. r. o., tohoto utvrzoval o dobré finanční situaci firmy NOVATEC, s. r. o., ačkoliv mu bylo známo, že tato již v dané době má problémy dostát svým předchozím závazkům, a následně mu poskytl nepravdivé podklady ke společnosti, to vše s cílem přesvědčit leasingovou společnost o solventnosti firmy NOVATEC, s. r. o., v důsledku čehož byla mezi společnostmi NOVATEC, s. r. o., jednající jednatelem J. M., a D. S. Leasing, a. s., dne 27. 9. 2006 uzavřena předmětná leasingová smlouva č. . a současně mezi společnostmi D. S. Leasing, a. s., a NEPMAN, s. r. o., kupní smlouva č. , na základě kterých byla dne 30. 10. 2006 na bankovní účet společnosti NEPMAN, s. r. o., převedena společností D. S. Leasing, a. s., kupní cena fiktivních předmětů leasingu ve výši 10.077.481,- Kč včetně DPH, z níž část ve výši 9.967.000,- Kč osoba vystupující jako H. D. dne 2. 11. 2006 v hotovosti vybrala a naložila s ní neznámým způsobem, čímž byla společnosti D. S. Leasing, a. s., po zaplacení tzv. nulté splátky ve výši 4.030.992,- Kč ve dnech 16. 10. 2006 a 25. 10. 2006 a první a druhé splátky v souhrnné výši 399.214,- Kč dne 26. 10. 2006 způsobena škoda ve výši nejméně 5.647.275,- Kč, kdy následně byla zaplacena ještě třetí splátka ve výši 190.000,- Kč dne 10. 11. 2006, přičemž již dne 25. 9. 2006 byl rozhodnutím jediného společníka firmy NOVATEC, s. r. o., obchodní firmy NOVATEC Holding AG se sídlem 6300 Zug, Vorstadt 32, Švýcarská konfederace, IČ CH-170.3.028.631-1, ke dni 16. 11. 2006 odvolán z funkce jednatele firmy NOVATEC, s. r. o., J. M. a jako jednatel jmenován L. J., a na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu dne 29. 9. 2006 byl obchodní podíl ve firmě NOVATEC, s. r. o., převeden z obchodní společnosti NOVATEC Holding AG na V. D., a to s vědomím, že žádný z nich nebude hradit další leasingové splátky.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. 4. 2011, sp. zn. 50 T 2/2011, byla podle § 186 písm. a) a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Krajský soud v Brně není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení totiž je ze spisového materiálu zřejmé, že obviněný se měl trestné činnosti dopustit v sídle společnosti NOVATEC, s. r. o., Praha 5-Zličín. Toto sídlo bylo místem předání podkladů ze strany obviněného, což vyplývá z výpovědi svědka Ing. P. S. Samotná žádost o uzavření leasingové smlouvy byla sepsána rovněž v Praze, místem uzavření leasingové smlouvy bylo sídlo společnosti NOVATEC, s. r. o. Z kupní a leasingové smlouvy vyplývá, že je za poškozenou společnost podepsal zaměstnanec její pražské pobočky J. K. Krajský soud v Brně pak dále argumentuje tím, že obviněný J. Z. má bydliště v Litoměřicích, je zaměstnán v Praze a většina osob, které v této věci přicházejí v úvahu k slyšení jako svědci, buď bydlí v Praze nebo zde vykonávají zaměstnání. Krajský soud v Brně má za to, že příslušným k projednání věci je Městský soud v Praze.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že nelze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Krajského soudu v Brně. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V daném případě je zřejmé, že se obviněný měl dopustit popsané trestné činnosti v Praze, za místo, kde nastal následek trestného činu je však třeba považovat sídlo poškozené společnosti D. S. Leasing, a. s., kterým bylo Brno, Údolní 567/33. V daném případě je tak k projednání věci příslušný jak Městský soud v Praze, tak i Krajský soud v Brně, u druhého jmenovaného však byla podána obžaloba (§ 22 tr. ř.).

Nejvyšší soud se dále zabýval otázkou, zda nejsou ve věci dány důvody postup podle § 25 tr. ř. Podle tohoto může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř. je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Takové důvody Nejvyšší soud neshledal. Krajský soud v Brně ve svém usnesení sice uvádí, že mimo jiné zjistil, že většina svědků bydlí nebo pracuje v Praze. Podle spisového materiálu je však patrné, že se nejedná o natolik drtivou většinu, aby to odůvodňovalo zásah do výše popsané ústavní zásady. Krajský soud v Brně navíc ve výčtu svědků s bližším vztahem k Praze uvádí také svědky, jejichž výpověď státní zástupce navrhuje pouze číst podle § 211 odst. 1 tr. ř., ve skupině svědků z Brna a dalších moravských měst však uvádí pouze svědky, které státní zástupce navrhuje vyslechnout.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 31. května 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch