11 Td 27/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 27/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné M. C., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 5. 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 T 26/2007 a její přikázání Okresnímu soudu ve Vyškově s e z a m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podal dne 23. 3. 2007 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžalobu na obviněnou M. C. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., který měla spáchat tím, že dne 19. 9. 2006 ve 13.45 hod. v prodejně Y., Č. m. d., s.r.o., měla odcizit z volného výběru kašmírový pánský svetr v prodejní ceně 5.200,- Kč a s tímto zbožím prošla kolem pokladen aniž zboží zaplatila a po spuštění elektrického zabezpečovacího systému byla obviněná před prodejnou zadržena prodavačkou L. P., která jí odcizené zboží odebrala a toto bylo nepoškozené vráceno zpět do prodeje.

Podáním ze dne 13. 4. 2007 navrhla samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněné M. C. Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a její přikázání Okresnímu soudu ve Vyškově s odůvodněním, že ze spisového materiálu, zejména ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, vyplývá, že obviněná je osobou vážně duševně nemocnou, jejíž zdravotní stav se nezlepšuje, spíše lze očekávat prohloubení zdravotních obtíží, kdy znalec hodnotí schopnost obviněné účastnit se plnohodnotně hlavního líčení za zhoršenou, a že by tedy bylo vhodné projednat věc u soudu, v jehož obvodu se obviněná trvale zdržuje, neboť za daných okolností lze předpokládat pomoc jak orgánů sociálních, policejních, případně zdravotnických zařízení, tak součinnost matky obviněné při zajištění účasti obviněné u jednání soudu.

K návrhu na delegaci se podáním ze dne 20. 4. 2007 vyjádřila obviněná M. C. tak, že s navrhovaným postupem nesouhlasí, neboť dle ní neexistují žádné skutečnosti, jež by opodstatňovaly závěr, že její věc bude u Okresního soudu ve Vyškově lépe a náležitě objasněna. Navrhla proto, aby Nejvyšší soud rozhodl, že se věc Obvodnímu soudu pro Prahu 1 neodnímá.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Zdravotní důvody mohou nesporně vést ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci ve smyslu § 25 tr. řádu. Při hodnocení těchto důvodů je však nutno přihlédnout i k tomu, zda stejné důvody nebudou bránit projednání věci soudu, kterému bude věc přikázána. Ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, je zřejmé, že obviněná M. C. je vážně duševně nemocná a s ohledem na to není schopna se trestního řízení plnohodnotně účastnit. Vzhledem k tomu, že se podle znaleckého posudku jeví zlepšení zdravotního stavu obviněné jako málo pravděpodobné, je třeba z toho vycházet i při posuzování důvodů pro odnětí věci místně a věcně příslušnému soudu. Za daného stavu se totiž nelze vyhnout nebezpečí, že ani soud, kterému by byla věc podle § 25 tr. řádu přikázána, ji s ohledem na zdravotní stav obviněné nebude moci náležitě projednat a rozhodnout. Obviněná M. C. ostatně sama svým podáním dává najevo, že její přístup k projednání věci před soudem bude stejný bez ohledu na to, jaký soud a ve kterém místě bude věc projednávat, a proto jí nevadí, že obžalobu projedná soud věcně a místně příslušný.

Za tohoto stavu by postup podle § 25 tr. řádu s největší pravděpodobností k žádoucímu výsledku, který je podmínkou aplikace tohoto ustanovení, nepřispěl, a proto nebylo možno návrhu na odnětí a přikázání věci vyhovět a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera