11 Td 27/2005
Datum rozhodnutí: 29.08.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 27/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Mgr. J. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 T 16/2005 a její přikázání Krajskému soudu v Brně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala dne 3. 8. 2005 Městskému soudu v Praze obžalobu na obviněného Mgr. J. S. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., který měl spáchat tím, že pod záminkou zajištění nákupu strojního zařízení formou leasingu a zaplacení kupní ceny, uzavřel dne 11. 3. 1993 jako zástupce firmy A. G. Ltd., se sídlem v USA, s firmou S. H., s. r. o., se sídlem v H., H., mandátní smlouvu o zajištění nákupu linky na výrobu spárovky od zahraničního partnera a na základě této mandátní smlouvy vyzvedl z účtu firmy A. G. Ltd., vedeného u C. B. v P. E., postupně ve dnech 24. 3. 1993 a 1. 4. 1993 celkem částku ve výši 15.000.000,- Kč, kterou na žádost obviněného na tento účet převedla firma S. H., s. r. o., s tím, že tyto peníze budou určeny na zaplacení kupní ceny předmětného výrobního zařízení, jehož nákup nezařídil a peníze takto získané použil k jiným účelům, čímž způsobil poškozené firmě S. H., s. r. o., škodu ve výši 15.000.000,- Kč, vzniklý dluh vůči poškozené firmě do současné doby neuhradil.

Podáním ze dne 4. 8. 2005 navrhla předsedkyně senátu Městského soudu v Praze podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného Mgr. J. S. Městskému soudu v Praze a její přikázání Krajskému soudu v Brně s odůvodněním, že by bylo vhodné projednání trestní věci obviněného u tohoto soudu, když kromě obviněného a jednoho svědka bydlí všichni svědci na M., S. a v R. a navíc má v jeho obvodu sídlo poškozená obchodní společnost.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnost, že většina svědků navržených k výslechu před soudem má blíž do Brna než do Prahy nelze považovat za natolik závažnou, aby sama o sobě byla důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci. Obviněný Mgr. J. S. bydlící v Praze je žalován pro závažný trestný čin, u něhož ke zjištění skutkového stavu bude vedle provedení listinných důkazů třeba provést i osobní výslech řady svědků. I když většina z těchto svědků bydlí nebo se zdržuje mimo obvod Městského soudu v Praze, zdaleka ne všichni, ani většina z nich nebydlí trvale v obvodu Krajského soudu v Brně. Za tohoto stavu nelze jednoznačně konstatovat, že řízení před Krajským soudem v Brně by bylo rychlejší, případně hospodárnější. Cestu svědků k místně příslušnému Městskému soudu v Praze je nutno posuzovat z hlediska současných dopravních možností a v tomto směru se nejeví dopravní vzdálenost mezi místem jejich pobytu a Prahou ve srovnání s Brnem natolik rozdílná, aby sama o sobě byla důvodem ke změně místní příslušnosti soudu a postupu podle § 25 tr. řádu.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera