11 Td 26/2013
Datum rozhodnutí: 13.06.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 26/2013-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. S., vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 14 T 12/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. června 2013 o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného M. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud Brno-venkov.

O d ů v o d n ě n í :


Obžalobou státního zástupce Okresního státního zastupitelství pro Prahu-západ, podanou dne 7. 2. 2013, je obviněný M. S. stíhán pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákona č. 140/1961 Sb., kterého se měl dopustit jednáním blíže popsaným v obžalobě.

Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 20. 2. 2013, č. j. 14 T 12/2013-160, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 24 odst. 1 tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud Praha-západ není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení je závěr o tom, že místně příslušným soudem je Okresní soud Praha-západ spatřován ve skutečnosti, že smlouva, kterou měl být spáchán trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák., byla podepsána v obci Ch. v okrese Praha-západ. Okresní soud Praha-západ se naopak domnívá, že je namístě projednat věc před soudem, v jehož obvodu je místo skutečného uzavření uvedené smlouvy. Z dosud shromážděného spisového materiálu a provedených výslechů je přitom zřejmé, že k uzavření smlouvy došlo v provozovně obviněného v Motorestu Devět křížů na adrese P ., kteréžto místo spadá do obvodu Okresního soudu Brno-venkov. Není možné pouze z označení v Ch. v textu smlouvy usuzovat na to, že smlouva byla v Ch. skutečně uzavřena, když zde byla pouze připravena a vyhotovena; místem uzavření smlouvy je místo, kde skutečně došlo k jejímu podpisu. Zejména z výpovědi obviněného a z výpovědi svědka P. S. přitom vyplývá, že skutečným místem uzavření smlouvy byl uvedený motorest na adrese P . Z této skutečnosti lze podle Okresního soudu Praha-západ dovodit, že v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř. není pro projednávání trestní věci obviněného dána příslušnost tohoto soudu, ale s ohledem na místo uzavření smlouvy, kterou byl trestný čin spáchán, je dána místní příslušnost Okresního soudu Brno-venkov.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu Praha-západ, neboť v obvodu tohoto soudu nedošlo ke spáchání posuzovaného trestného činu.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V daném případě se jednalo o trestný čin, jehož objektivní stránka byla naplněna uzavřením smlouvy o podnájmu plochy pro reklamní účely. Z vlastního vyjádření obviněného, jakož i vyjádření svědka P. S. přitom vyšlo najevo, že místem uzavření této smlouvy byl motorest na adrese P , nacházející se v obvodu Okresního soudu Brno-venkov. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněného M. S. dojít podle zatím shromážděných důkazů v obci P., zatímco v obvodu Okresního soudu Praha-západ nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu dána místní příslušnost Okresního soudu Brno-venkov. Navíc obviněný, jakož i obžalobou k výslechu navrhovaný svědek P. S. mají bydliště v Brně, a tedy nepochybně blíž k Okresnímu soudu Brno-venkov.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 13. června 2013 Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík