11 Td 26/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 26/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných: 1) Ing. I. B. , 2) Ing. J. B. , 3) Ing. M. B. , 4) MUDr. M. B. G. , 5) M. D. , 6) V. F. , 7) Ing. S. J. , 8) V. K. , 9) F. K. , 10) V. K. , 11) L. M. , 12) L. M. , 13) Ing. M. N. , 14) R. P. , 15) P. J. , roz. S. , 16) Ing. Z. Š. , a 17) A. U. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. května 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc obviněných: 1) Ing. I. B. , 2) Ing. J. B. , 3) Ing. M. B. , 4) MUDr. M. B. G. , 5) M. D. , 6) V. F. , 7) Ing. S. J. , 8) V. K. , 9) F. K. , 10) V. K. , 11) L. M. , 12) L. M. , 13) Ing. M. N. , 14) R. P. , 15) P. J. , roz. S. , 16) Ing. Z. Š. , a 17) A. U. , vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 3/2009 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e k projednání Městskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 18. 3. 2009 Krajskému soudu v Brně obžalobu na obviněného Ing. I. B. a dalších 16 obviněných pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zákona, pomoc k trestnému činu podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250 odst. 1, 4 tr. zákona a pomoc k trestnému činu podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c), § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, kterého se měli dopustit rozsáhlým jednáním blíže specifikovaným v obžalobě.

Podáním ze dne 30. 4. 2009 navrhl předseda senátu Krajského soudu v Brně podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného Ing. I. B. a spol. Krajskému soudu v Brně a její přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně v Praze nebo Středočeském kraji s tím, že ze 17 obviněných má 11 bydliště v P. nebo Středočeském kraji, zbývající obvinění mají bydliště v Ústeckém kraji, Libereckém kraji a Jihočeském kraji. S výjimkou dvou obhájců, z nichž jeden má sídlo v kraji Olomouckém a druhý v kraji Libereckém, mají zbývající obhájci sídlo v P. nebo ve Středočeském kraji. Z 34 svědků, které bude třeba ve věci vyslechnout, má 26 bydliště v P. nebo Středočeském kraji. Soudní znalkyně, která ve věci vypracovala znalecký posudek má sídlo v P. Z 13 právnických osob zúčastněných ve věci, má 10 sídlo v P. nebo Středočeském kraji. Spisový materiál má v současné době několik tisíc stran a je zjevné, že ve věci bude třeba konat několikatýdenní hlavní líčení. S ohledem na skutečnost, že převážná většina obviněných, obhájců a svědků, má bydliště či sídlo v P. nebo ve Středočeském kraji, tedy v obvodu jiného vzdáleného soudu, má Krajský soud v B. za to, že projednání věci u jiného soudu v P. nebo Středočeském kraji povede ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci existují důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně. Převážná většina obviněných, obhájců, svědků a dalších osob, které bude třeba v průběhu řízení před soudem vyslechnout jako svědky nebo znalce, bydlí v P. nebo ve Středočeském kraji. S ohledem na vzdálenost Krajského soudu v B. , kam trestní věc obviněných napadla, od bydliště obviněných, svědků, sídel obhájců a dalších osob, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Projednání trestní věci obviněného Ing. I. B. a spol. u Městského soudu v Praze, by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc obviněného ing. I. B. a spol. projednal a rozhodl Městský soud v Praze, který je k tomuto řízení věcně příslušný.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedy senátu Krajského soudu v Brně na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera