11 Td 26/2007
Datum rozhodnutí: 27.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 26/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného F. K., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou věc vedená pod sp. zn. 10 T 32/2007 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou podal dne 15. 3. 2007 Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou obžalobu na obviněného F. K. pro trestný čin poškozování věřitele podle § 256 odst. 1 písm. a), odst. 3 tr. zák., který měl spáchat tím, že jako jednatel společnosti C., s. r. o., uzavřel dne 15. 11. 2002 jménem C., s. r. o. se společností R. G., s. r. o., smlouvu o postoupení pohledávek, podle které společnost C., s. r. o., jako postupitel postoupila na společnost R. G., s. r. o., jako postupníka svoji pohledávku za M. F., předsedou představenstva společnosti D., a. s., ve výši 2.142.573,81 Kč (dlužná částka 1.932.584,- Kč, příslušenství 209.989,81 Kč) za částku 1.449.801,64 Kč, která měla být uhrazena postupně ve splátkách ve prospěch společnosti C., s. r. o., ve smlouvě o postoupení pohledávky však záměrně místo čísla účtu společnosti C., s. r. o., uvedl číslo účtu svého syna P. K., na který bylo za období od 20. 3. 2003 do 29. 6. 2005 k úhradě sjednané ceny za postoupení pohledávky poukázáno postupníkem 775.000,- Kč a další částky již postupník z vlastního rozhodnutí nepoukazoval, F. K. o postoupení pohledávky nezanechal v účetnictví C., s. r. o. žádný doklad a v souvislosti se změnou v osobě jednatele a vstupem do likvidace, k nimž u společnosti C., s. r. o. došlo dne 19. 12. 2002, nepodal o postoupení pohledávky za D., a. s. novému jednateli ani likvidátorovi žádnou zprávu, přičemž společnost C., s. r. o. byla ke dni 25. 1. 2006 vymazána z obchodního rejstříku poté, co byla zrušena usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 12. 2005, č. j. 41 K 36/2005-36, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, aniž by jí, byť jen z části, byla uhrazena cena za postoupení pohledávky, uvedeným jednáním ve prospěch svého syna P. K., zcizil bez právního důvodu bezúplatně majetkovou hodnotu ve výši 775.000,- Kč, celkově pak z majetkové sféry tehdy již insolventní společnosti C., s. r. o., odstranil pohledávku ve výši nejméně 1.449.801,64 Kč a současně tak zmařil uspokojení celkem 29 věřitelů C., s. r. o.

Podáním ze dne 4. 4. 2007 navrhl obviněný F. K. podle § 25 tr. řádu odnětí své trestní věci Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou a její přikázání Okresnímu soudu v Kroměříži s tím, že je ve věku 71 let, má zdravotní problémy, které mu značně komplikují cestování z místa bydliště k procesnímu soudu, přičemž tři ze čtyř svědků navržených ke slyšení před soudem se trvale zdržují v obvodu Okresního soudu v Kroměříži nebo jeho blízkosti. Vedle toho poukázal na to, že je možné považovat Okresní soud v Kroměříži i za místně příslušný k projednání věci, když v K. mělo dojít k podepsání smlouvy o postoupení pohledávek i ke všem předchozím obchodním jednáním, jež uzavření smlouvy předcházela.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávaném případě důležité důvody k odnětí věci místně příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně splněny jsou. Obviněný F. K. je v takovém zdravotním stavu, že by mu cesta z místa bydliště do Rychnova nad Kněžnou mohla zdravotně ublížit. S ohledem na vzdálenost mezi obvodem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, kam trestní věc obviněného napadla, a obvodem Okresního soudu v Kroměříži, odkud by se zdravotně limitovaný obviněný k procesnímu soudu musel dostavovat, a s ohledem na bydliště svědků, jež bude třeba u soudu vyslechnout, se jeví vhodné místní příslušnost soudu změnit. Z uvedených důvodů je v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, aby trestní věc projednal a rozhodl Okresní soud v Kroměříži.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera