11 Td 25/2007
Datum rozhodnutí: 27.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 25/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 32 T 13/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 24 odst. 2 tr. řádu a § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. S. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 podal dne 30. 1. 2007 Obvodnímu soudu pro Prahu 8 obžalobu na obviněného J. S. pro pokračující trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že na blíže nezjištěném místě v blíže neurčené době od 1. 3. 2004 do 22. 3. 2004, u dokumentu, faktura daňový doklad, jež měl být vystaven v souvislosti s provedenou dodávkou zboží ze strany dodavatele společnosti A., a. s., na finanční částku ve výši 387.886,80 Kč, odběratele společnosti A.-I., s. r. o., bez vědomí obou výše uvedených společností pozměnil spojení ve prospěch svého bankovního účtu, vedeného u G. B., a. s., v souvislosti s tím byla na výše uvedený účet ze strany oznamující společnosti A.-I., s. r. o., dne 24. 5. 2004 zaslána převodem finanční hotovost ve výši 100.000,- Kč a dne 7. 6. 2004 finanční hotovost ve výši 287.886,80 Kč, které obviněný užil pro vlastní potřebu a tímto jednáním vznikla společnosti A.-I., s. r. o., škoda ve výši 387.886,80 Kč, a že na blíže nezjištěném místě v blíže neurčené době zfalšoval daňový doklad fakturu, jež měla být dne 5. 10. 2004 vystavena ze strany dodavatele společnosti G. S. C., s. r. o., na finanční částku ve výši 248.888,50 Kč, odběrateli společnosti A.-S., s. r. o., bez vědomí obou výše uvedených společností pozměnil spojení ve prospěch svého bankovního účtu vedeného u Ž. b., a. s., v souvislosti s tím byla na výše uvedený účet ze strany oznamující společnosti A.-S., s. r. o., dne 5. 11. 2004 zaslána převodem finanční hotovost ve výši 248.888,50 Kč, kterou obviněný užil pro vlastní potřebu a tímto jednáním vznikla společnosti A.-S., s. r. o., škoda ve výši 248.888,50 Kč, trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 29. 3. 2005 na nezjištěném místě si zapůjčil od poškozeného Z. M., motorové osobní vozidlo značky Opel Kadett 1.4, s tím, že toto vozidlo do 30. 3. 2005 do 18:00 hod. vrátí, což neučinil, vozidlo nevrátil a dne 4. 5. 2005 vozidlo prodal bez vědomí poškozeného majitele do autobazaru za částku 10.500,- Kč a tímto jednáním způsobil poškozenému Z. M. škodu ve výši 15.100,- Kč, a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že na blíže nezjištěném místě v blíže neurčené době od 21. 11. 2005 do 21. 12. 2005 u dokumentu, daňový doklad faktura, jež měla být vystavena ze strany dodavatele společnosti H., s. r. o., na finanční částku ve výši 52.832,- Kč, odběrateli společnosti A. G. L., organizační složka, bez vědomí obou výše uvedených společností pozměnil spojení ve prospěch svého bankovního účtu vedeného u R. B., a. s., v souvislosti s tím byla na výše uvedený účet ze strany oznamující společnosti A. G. L. dne 28. 12. 2005 zaslána převodem finanční hotovost ve výši 52.832,- Kč, kterou obviněný užil pro vlastní potřebu a tímto jednáním vznikla společnosti H., s. r. o., škoda ve výši 52.832,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. 32 T 13/2007, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného J. S. předložena Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že není ve věci místně příslušný, když žádný z dílčích útoků nejzávažnějšího trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. nebyl spáchán v jeho obvodu, ale v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Labem a Obvodního soudu pro Prahu 1.

Podáním ze dne 10. 4. 2007 postoupil Vrchní soud v Praze trestní věc obviněného J. S. k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu s odůvodněním, že v dané věci přichází s ohledem na jednání obviněného popsaného v obžalobě v úvahu i místní příslušnost Městského soudu v Brně a Okresního soudu v Uherském Hradišti, neboť sídla společností A. a. s. a H. s. r. o. se nacházejí v B. a U. H.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z podané obžaloby a ze zatím shromážděných důkazů je zřejmé, že k projednání věci je dána místní příslušnost více soudů, přičemž příslušnost více soudů přichází v úvahu i při postupu podle § 21 odst. 2 tr. řádu. Za tohoto stavu má Nejvyšší soud zato, že bude s přihlédnutím k § 24 odst. 1, 2 tr. řádu a § 22 tr. řádu vhodné, aby věc projednal soud, k němuž napadla obžaloba.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera