11 Td 25/2002
Datum rozhodnutí: 24.04.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 25/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného Doc. Ing. O. K., CSc., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 T 9/99 pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 4. 2002 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného Doc. Ing. O. K., CSc., p ř í s l u š n ý Městský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský státní zástupce podal dne 31. 5. 1999 u Krajského soudu v Brně obžalobu na obviněného Doc. Ing. O. K., CSc., pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 16. 11. 1951 kolem 21.30 hod. na území nynější Spolkové republiky Německo v prostoru u F. D. ve vzdálenosti cca 10 metrů od československé státní hranice nejméně čtyřmi výstřely šestiranného revolveru výrobní značky COLT nezjištěného výrobního čísla zasáhl hlavu Ing. Š. K., rakouského státního občana, čímž mu způsobil dosud nezjištěné zranění, v důsledku čehož poškozený Ing. Š. K. bezprostředně poté zemřel.

Bezprostředně po podání obžaloby byl trestní spis obviněného O. K. předložen Ministerstvu spravedlnosti k rozhodnutí o milosti a vrácen byl Krajskému soudu v Brně dne 18. 3. 2002 s tím, že milost udělena nebyla.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2002, sp. zn. 39 T 9/99, byla trestní věc obviněného O. K. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu s tím, že k jejímu projednávání není příslušný Krajský soud v Brně, ale podle § 18 odst. 2 je místně příslušný Městský soud v Praze, neboť obviněný spáchal čin v cizině a nyní bydlí v Praze.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

I když k žalovanému skutku došlo před více než padesáti lety, nic to nemění na určení místní příslušnosti k projednání věci podle § 18 tr. řádu. K žalovanému skutku došlo na území Spolkové republiky Německo a místní příslušnost českého soudu k jeho projednání určuje bydliště, pracoviště nebo pobyt obviněného. V projednávané věci je obviněn starý člověk, který dlouhá léta nepracuje a pobírá důchod. Od 13. 3. 1996 obviněný trvale bydlí na adrese P. 6. Tato skutečnost je také rozhodující pro určení místní příslušnosti. Z tohoto pohledu pochybil už Krajský státní zástupce v Brně, pokud nepodal hned v roce 1999 obžalobu k Městskému soudu v Praze.

Pokud obviněný bydlel v obvodu Krajského soudu v Brně, bylo to do 13. 3. 1996, kdy se z B. odstěhoval na výše uvedenou pražskou adresu. Od 13. 3. 1996 žije obviněný v P. trvale a proto podle § 18 odst. 2 tr. řádu je za věcně i místně příslušný soud k projednání žalované věci nutno považovat Městský soud v Praze.

Ze všech těchto důvodů byl postup Krajského soudu v Brně podle § 118 odst. 1 písm. a) tr. řádu správný a k projednání věci bylo ve smyslu § 18 odst. 2 tr. řádu nutno určit Městský soud v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera