11 Td 24/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 24/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného A. N. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2011 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř. a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. ř. s e řízení o návrhu na obnovu řízení v trestní věci odsouzeného A. N. vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 3 T 110/95 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :


Odsouzený A. N. požádal dne 27. 1. 2011 o obnovu řízení ve věci Okresního soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 3 T 110/95. Jeho návrh nemá náležitosti návrhu na obnovu řízení podle § 278 odst. 1 tr. ř., obhájce si nezvolil, trvá na ustanovení obhájce z T. , který není veden v seznamu obhájců pro Okresní soud v Ústí nad Labem.

Předseda senátu Okresního soudu v Ústí nad Labem Nejvyššímu soudu dne 15. 4. 2011 navrhl odnětí předmětné trestní věci Okresnímu soudu v Ústí nad Labem a její přikázání jinému soudu např. z obvodu Krajského soudu v Brně. Tento postup by byl podle něj vhodný jednak vzhledem k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, tak zejména s ohledem na to, že státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem podala na obviněného A. N. pod sp. zn. 2 ZT 151/2008 obžalobu pro trestný čin útoku na státní orgán podle § 154 odst. 2 tr. zák. Odsouzený A. N. se ve svých podáních neuctivě a urážlivě vyjadřuje k ústeckým soudům a k jednotlivým soudcům a jeho trestná činnost spočívá v napadání soudců tohoto soudu, proto by bylo vhodné, aby o trestní věci odsouzeného A. N. rozhodl jiný soud, než je Okresní soud v Ústí nad Labem. Předseda senátu poukázal na to, že usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2010, sp. zn. 11 Td 23/2010, byla již jedna trestní věc odsouzeného odňata Okresnímu soudu v Ústí nad Labem a přikázána k projednání Městskému soudu v Brně. K návrhu jsou dále připojena podání obviněného, kterými nevybíravým způsobem požaduje ustanovení konkrétního advokáta se sídlem v T. , vulgárně napadá advokáta ustanoveného a vyhrožuje.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Pokud důvody uvedené v předkládací zprávě předsedy senátu Okresního soudu v Ústí nad Labem posoudíme v souhrnu a v souvislosti s důkazy provedenými v předchozích trestních řízeních vedených proti odsouzenému, je nutno dojít k závěru, že pokud by trestní věc odsouzeného A. N. byla projednávána a rozhodována u soudu sice místně příslušného, ale zatíženého tolika konflikty s odsouzeným a jeho nevhodným chováním vůči soudcům dosud místně a věcně příslušného soudu, mohlo by to vyvolat dojem, že rozhodnutí v jeho věci nemusí být objektivní, a to bez ohledu na to, kdo a jakou mírou se na těchto konfliktech podílí. Tuto skutečnost považuje Nejvyšší soud za natolik závažnou, že ve svých důsledcích odůvodňuje odnětí věci nejen věcně a místně příslušnému soudu pro rozhodnutí v prvním stupni, ale i stejně příslušnému soudu pro případné rozhodování ve stupni druhém.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.


Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch