11 Td 24/2009
Datum rozhodnutí: 27.04.2009
Dotčené předpisy: § 67 písm. a) tr. ř., § 315 odst. 2 tr. ř., § 332 odst. 1 tr. ř., § 334 odst. 1 tr. ř.

11 Td 24/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného L. D., nar. 25. 4. 1980, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 T 129/2004 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 4. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :


Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k rozhodnutí podle § 334 odst. 1 tr. řádu o započítání vazby odsouzeného L. D. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :


Odsouzený L. D. byl uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 12. 2004, sp. zn. 15 T 89/2004, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 9 To 34/2005, ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 k § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.


Odsouzený L. D. byl dále uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. 3 To 603/2005, ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a byl mu uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání dvou let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem. Dále mu byl uložen trest zákazu pobytu v hlavním městě Praze na dobu tří let.


Odsouzený L. D. nastoupil výkon trestu dne 14. 11. 2005 a trest vykonával ve věznici v N. S. Okresní soud v Lounech rozhodl usnesením ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 4 PP 107/2006, podle § 61 odst. 1 písm. a) tr. zák. o podmíněném propuštění odsouzeného L. D. z výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen shora uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Ostravě, v trvání dvou let. Podle § 63 odst. 1 tr. zák. byla odsouzenému stanovena zkušební doba v trvání dvou let.


Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 70 T 58/2007, byl odsouzený L. D. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. zák. a trestného činu neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. a byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.


Usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 2. 3. 2009, sp. zn. 4 PP 107/2006, bylo podle § 64 odst. 1 tr. zák. rozhodnuto o vykonání zbytku trestu odnětí svobody u odsouzeného L. D., který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. 3 To 603/2005, a z jehož výkonu byl propuštěn usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 4 PP 107/2006.


Okresní soud v Lounech poté zaslal Okresnímu soudu v Ostravě pravomocné rozhodnutí o vykonání zbytku trestu odnětí svobody u odsouzeného L. D. s tím, že odsouzený byl usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 4 PP 107/2006, podle § 69 odst. 5 tr. řádu, § 68 odst. 1, 3 písm. a), b) tr. řádu z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu vzat do vazby. Okresní soud v Ostravě je tedy příslušný k nařízení zbytku výkonu trestu i k provedení zápočtu vazby, jelikož rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, bylo původně rozhodnuto o uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody u odsouzeného L. D.


Okresní soud v Ostravě poté předložil trestní věc odsouzeného L. D. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu k vydání rozhodnutí o započítání vazby odsouzeného L. D. a stanovení povinnosti hradit náklady vazby podle ustanovení § 152 odst. 1 písm. a) tr. řádu s tím, že příslušný k provedení zápočtu vazby je ten soud, v jehož věci byl odsouzený vzat do vazby, tj. v daném případě Okresní soud v Lounech a postup, kdy zápočet vazby a stanovení povinnosti hradit náklady vazby je prováděn soudem, který vzal odsouzeného do vazby, je standardně uplatňován u všech okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Ostravě.


Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.


Odsouzený L. D. byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. 3 To 603/2005, k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tento trest vykonával do podmíněného propuštění usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 4 PP 107/2006, ve věznici v N. S. Pokud je do tohoto trestu třeba provést zápočet vazby, je nutno z hlediska místní a věcné příslušnosti soudu k tomuto rozhodnutí postupovat podle ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu, tedy že soudem příslušným k takovému rozhodnutí je Okresní soud v Ostravě, jako soud, který ve věci odsouzeného L. D. rozhodl v prvním stupni.


Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 27. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. Pavel Kučera