11 Td 24/2007
Datum rozhodnutí: 27.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 24/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného M. F., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu s e trestní věc odsouzeného M. F. vedená u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 2 PP 34/2006 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 23. 11. 2006, sp. zn. 25 Nt 1109/2004, bylo rozhodnuto podle ustanovení § 325 odst. 1 tr. řádu o přerušení výkonu trestu odsouzenému M. F. do 30. 5. 2007. Odsouzený v době přerušení výkonu trestu podal žádost o podmíněné propuštění, k jejíž projednání je příslušný Okresní soud v Jičíně.

Podáním ze dne 3. 4. 2007 navrhla předsedkyně senátu Okresního soudu v Jičíně podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci odsouzeného M. F. Okresnímu soudu v Jičíně a její přikázání Okresnímu soudu ve Frýdku Místku s tím, že Okresní soud v Jičíně navrhl ve věci podmíněného propuštění odsouzeného M. F. veřejné zasedání, z něhož se odsouzený ze zdravotních důvodů omluvil a doložil trvání pracovní neschopnosti. Z opakovaně vyžadovaných lékařských zpráv soud zjistil, že odsouzený je sice schopen účasti u veřejného zasedání, ale pro svůj zdravotní stav není však bez nebezpečí zhoršení zdravotního stavu, schopen cesty k procesnímu soudu s ohledem na vzdálenost od místa bydliště, které má odsouzený M. F. v T. Prognóza onemocnění odsouzeného je nejistá. S ohledem na tyto skutečnosti, se jeví jako vhodné, aby trestní věc vedená u Okresního soudu v Jičíně byla z důvodu vhodnosti přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku Místku, který je místně příslušný dle bydliště odsouzeného.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Odsouzený M. F. podal žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu ze zdravotních důvodů a z těchto se také omluvil z účasti na veřejném zasedání nařízeném v jeho věci u Okresního soudu v Jičíně, jelikož nebyl schopen, bez nebezpečí zhoršení jeho zdravotního stavu, cestovat z místa svého bydliště v T. k místně příslušnému soudu. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy odsouzený M. F. podal žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu, o níž bude vedeno řízení u soudu, a současně jeho zdravotní stav je natolik závažný, že mu neumožňuje cestovat na větší vzdálenost, by nemohl realizovat shora uvedené ústavní právo, jestliže by jeho žádost projednával sice místně příslušný soud, ale značně vzdálený od jeho stávajícího místa bydliště. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedkyně senátu Okresního soudu v Jičíně na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera