11 Td 24/2005
Datum rozhodnutí: 29.08.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 24/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. K., vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 1 T 78/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Kladně.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jeseníku podala dne 17. 2. 2005 Okresnímu soudu v Jeseníku obžalobu na obviněné J. K. a P. F., ze které byl usnesením Okresního soudu v Jeseníku ze dne 23. 5. 2005, č. j. 1 T 15/2005-550, podle § 23 odst. 1 tr. řádu vyloučen k samostatnému projednání a rozhodnutí skutek popsaný pod bodem 14) obžaloby spočívající v tom, že obviněný J. K. v přesně nezjištěné době, nejméně však od 8. 11. 2004 do 14. 11. 2004 v místě svého nehlášeného bydliště v K., ulice V., vyrobil přesně nezjištěné množství drogy zvané pervitin obsahující psychotropní látku metamfetamin, kterou následně požíval pro svoji potřebu a předával ji spoluobviněnému P. F., přičemž s částí této drogy byli dne 17. 11. 2004 policejní hlídkou zadrženi v obci B., část H. H., okres J., v čemž je podanou obžalobou spatřováno spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák.

Usnesením Okresního soudu v Jeseníku ze dne 23. 5. 2005, sp. zn. 1 T 15/2005, byla trestní věc obviněného J. K. původně vedená pod bodem 14) obžaloby Okresního státního zastupitelství v Jeseníku ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. Zt 322/2004, podle § 222 odst. 1 tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že vyloučená věc by měla být projednána a rozhodnuta u Okresního soudu v Kladně, neboť u tohoto soudu byla dne 11. 5. 2005 podána na obviněného J. K. obžaloba pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a obviněný sám namítl místní nepříslušnost soudu a navrhl postoupení vyloučené trestní věci Okresnímu soudu v Kladně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Vyloučením podle § 23 odst. 1 tr. řádu skutku uvedeného pod bodem 14) obžaloby Okresního státního zastupitelství v Jeseníku podané u Okresního soudu v Jeseníku přestal být tento soud místně příslušným k projednání jednání obviněného J. K. popsaného pod tímto bodem. S přihlédnutím k obžalobě napadlé u Okresního soudu v Kladně pro trestný čin stejné právní kvalifikace a k místní příslušnosti podle § 18 odst. 1 tr. řádu vyloučeného skutku se jeví na místě, aby jak z důvodu místní příslušnosti, tak z důvodu vhodnosti vyloučený skutek projednal a rozhodl Okresní soud v Kladně, a to nejlépe po spojení s obžalobou pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák., která proti obviněnému k tomuto soudu napadla.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku napadeného usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera