11 Td 23/2011
Datum rozhodnutí: 12.05.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 23/2011-11

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. G. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 15 T 20/2011, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. května 2011, o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného P. G.
p ř í s l u š n ý Okresní soud v Přerově.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 podala dne 8. března 2011 k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 obžalobu na obviněného P. G. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 a 3 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit jednáním popsaným v obžalobě pod body 1 12.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 9. března 2011, sp. zn. 15 T 20/2011, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného P. G. předložena Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 3 není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci. Podle dosavadních skutkových zjištění místo spáchání trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 a 3 tr. zákoníku, je v posuzovaném případě jednak v Lipníku nad Bečvou, kde obviněný v době svého jednání bydlel, a kde z počítače své družky pořádal na aukčním portálu Aukro.cz aukce s úmyslem získat finanční prostředky kupujících a zboží nedodat, a kde došlo i k jeho obohacení, neboť účet, na nějž kupující zasílali kupní ceny vydražených mobilních telefonů je veden u Komerční banky, a. s., pobočka Lipník nad Bečvou. Dalšími místy, kde byl posuzovaný trestný čin spáchán jsou pak jednotlivá bydliště poškozených, z nichž ovšem žádné není v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3, a sídlo poškozené společnosti Aukro s. r. o., provozující portál Aukro.cz, které je ve Zlíně. Ani jedno z míst, kde byl posuzovaný trestný čin spáchán tedy není v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3. Soudem příslušným podle místa spáchání trestného činu se jeví buď Okresní soud v Lipníku nad Bečvou (správně mělo být uvedeno Okresní soud v Přerově, jako soud do jehož obvodu spadá Lipník nad Bečvou, v němž není okresní soud zřízen) nebo případně Okresní soud v Českých Budějovicích, v jehož obvodu má obviněný v současnosti hlášen trvalý pobyt.

Přípisem ze dne 8. dubna 2011 Vrchní soud v Praze postoupil věc k rozhodnutí Nejvyššímu soudu, s tím, že Nejvyšší soud je ve věci nejblíže nadřízeným soudem příslušným k rozhodnutí podle § 24 odst. 1 věta třetí tr. ř.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícím objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V posuzované věci podle zatím shromážděných důkazů mělo k jednání obviněného P. G. dojít v Lipníku nad Bečvou, kde se obviněný z počítače své družky M. T. připojoval na internetový aukční portál Aukro.cz, aby zde pořádal dražby na mobilní telefony, které nikdy neměl v úmyslu dodat, tedy ve znění zákonného ustanovení § 209 tr. zákoníku zde uvedl někoho v omyl a v Lipníku nad Bečvou došlo u všech posuzovaných útoků jeho trestné činnosti i k jeho obohacení, když poškození kupní cenu za vydražené mobilní telefony posílali obviněnému na bankovní účet jeho dcery vedený u Komerční banky a. s., pobočka Lipník nad Bečvou. Pokud jde o následek trestné činnosti obviněného, bydliště poškozených se nachází na různých místech České republiky, z nichž ovšem, stejně jako je tomu u místa, kde došlo k jeho jednání, žádné není v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3. Vzhledem k různorodosti míst, kde došlo k následku trestně právně relevantního jednání obviněného, i tomu, že jeho jednání jako celek proběhlo na jednom místě, kterým je v posuzovaném případě Lipník nad Bečvou, jeví se vhodným, aby místní příslušnost byla určena podle místa, kde došlo k jeho jednání. Tímto místem je, jak již bylo výše několikrát uvedeno, Lipník nad Bečvou, kde se obviněný přes počítač připojoval k aukčním portálu Aukro.cz, na němž pořádal dražby, a kde došlo na bankovním účtu, vedeném u místní pobočky Komerční banky, a. s., i k jeho obohacení. Proto je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř., pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Přerově, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 12. května 2011


Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík