11 Td 23/2009
Datum rozhodnutí: 27.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 23/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 2 T 118/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 4. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného M. Š. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 5.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podal dne 2. 3. 2009 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 obžalobu na obviněného M. Š. pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zákona v jednočinném souběhu s trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zákona a vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zákona, kterých se měl dopustit tím, že dne 25.3.1998 kolem 14.30 hod. v O. , v budově finančního úřadu, v kanceláři, nejprve slovně napadl pracovníka finančního úřadu poškozeného Ing. R. D., a to tak, že v přítomnosti dalších osob vůči poškozenému pronášel nevhodné výrazy a následně, aby zabránil poškozenému v odchodu z místnosti, strčil do něho tělem, v důsledku čehož narazil poškozený do skříně, kde ho obviněný po dobu několika vteřin přidržel, přičemž tímto jednáním utrpěl refrakturu base 5. metatarsální kosti levé nohy, což si vyžádalo léčení v trvání nejméně tří týdnů.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 3. 2009, sp. zn. 2 T 118/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu s přihlédnutím k § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného M. Š., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že ve věci bylo Nejvyšším soudem dne 31. 5. 2006, sp. zn. 11 Td 17/2006, rozhodnuto o odnětí trestní věci obviněného M. Š. podle § 25 tr. řádu Okresnímu soudu v Ostravě a přikázání k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl dne 31. 7. 2006, sp. zn. 2 T 118/2006, o vrácení věci státnímu zástupci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu s přihlédnutím k § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu. Předcházející rozhodnutí o odnětí a přikázání věci nemá význam pro posouzení příslušnosti soudu k řízení o nově podané obžalobě. Místo spáchání žalovaného jednání obviněného M. Š. se má nacházet v obvodu Okresního soudu v Ostravě. S obvodem Obvodního soudu pro Prahu 5 nelze v žádném případě spojovat žalované jednání. Závěry znaleckého posudku svědčí o kompenzaci a zlepšení zdravotního stavu obviněného a Obvodní soud pro Prahu 5 se nepřiklání k argumentaci obviněného, že v současné době opět došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, když se obviněný účastní jednání v civilních věcech Obvodního soudu pro Prahu 5. Tam, kde zdravotní stav obviněného skutečně znemožní účast na úkonech trestního řízení, pak se tak stane bez ohledu na místo jejich konání. Za daných okolností dospěla samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 k závěru, že další postup podle § 25 tr. řádu po nápadu nové obžaloby není v trestní věci obviněného M. Š. důvodný a věcně a místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí trestní věci obviněného je Okresní soud v Ostravě.Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z lékařské zprávy o zdravotním stavu obviněného M. Š. vyplývá, že v současné době nedošlo ke zlepšení zdravotního stavu obviněného, ale spíš k jeho zhoršení. Nadále je nutná inaptibilita a obviněný není schopen se účastnit úředního jednání. Je nutné vyloučení jakékoliv fyzické i psychické zátěže. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V posuzovaném případě lze sice místo spáchání žalovaného jednání obviněného M. Š. přesně zjistit, přesto je nutné vzhledem k jeho současnému zdravotnímu stavu zohlednit zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněného M. Š. bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněného a jeho účasti u hlavního líčení, které by nemohly být splněny, s ohledem na jeho současný zdravotní stav a vzdálenost místa bydliště obviněného a místně příslušného soudu. Pokud se obviněný M. Š. účastnil soudních jednání i přes svůj zhoršený zdravotní stav, tak to bylo vždy u Obvodního soudu pro Prahu 5, v jehož obvodu má své bydliště. Za tohoto stavu má Nejvyšší soud za to, že bude vhodné, aby věc obviněného M. Š. projednal Obvodní soud pro Prahu 5.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera