11 Td 23/2002
Datum rozhodnutí: 24.04.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 23/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného V. B., vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 1 T 129/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 4. 2002 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného V. B. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Jindřichově Hradci.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní státní zástupkyně podala dne 18. 3. 2002 u Okresního soudu v Jindřichově Hradci obžalobu na obviněného V. B. pro trestný čin pytláctví podle § 178a odst. 1 tr. zák, který měl spáchat tím, že v době od jara 2000 do srpna 2002 na rybníku P. v k. ú. Ř. neoprávněně lovil ryby na rybníku D. K., kde byl opakovaně přistižen s nahozeným rybářským prutem, a pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 19. 9. 2001 v dopoledních hodinách v obci P. D., okres J., před domem čp. 24, odcizil kamenné koryto v hodnotě nejméně 11.250,- Kč ke škodě I. K.

Usnesením Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 1 T 129/2002, byla trestní věc obviněného V. B. podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu z důvodu uvedeného v § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že těžším z obou žalovaných trestných činů ve smyslu § 21 odst. 2 tr. řádu je čin, kterého se měl obviněný dopustit v obci P. D., okres J., takže místně příslušným soudem k projednání obžaloby je Okresní soud v Jihlavě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Samosoudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci podrobně zdůvodnil, proč žalovaný trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. je přísněji trestný než žalovaný trestný čin pytláctví podle § 178a odst. 1 tr. zák., a proč by podle § 21 odst. 2 tr. řádu měl být k projednání věci příslušný Okresní soud v Jihlavě. Po formální stránce tomuto závěru nelze nic vytknout. Na druhé straně však nelze přehlédnout, že celé přípravné řízení proběhlo v obvodu Okresního soudu v Jindřichově Hradci, a že k Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci byla podána obžaloba. Tyto skutečnosti ve spojení s potřebou urychleného projednání a rozhodnutí věci je nutno považovat za natolik významné, že v odůvodněných případech upřednostňují jiný postup, než postup podle § 21 odst. 2 tr. řádu.

V tomto případě se jeví vhodné, aby věc byla projednána u soudu, kam obžaloba napadla, a proto ve smyslu § 25 tr. řádu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera