11 Td 22/2009
Datum rozhodnutí: 30.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 22/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných G. B., V. Š., M. B., J. G., P. R., L. M., P. M., G. K., P. Š. a M. Č., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 4 T 426/2008, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 4. 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných G. B. a spol. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Havlíčkově Brodě.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podala dne 28. 11. 2008 Obvodnímu soudu pro Prahu 2 obžalobu na obviněné G. B. a spol. pro trestné činy krádeže podle ust. § 247 odst. 1 písm. b), d), odst. 3 písm. a), b) tr. zákona a neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zákona, kterých se měli dopustit tím, že obvinění s dalšími dosud neztotožněnými pachateli v různě obměněném složení po předchozí dohodě o rozdělení úkolů opakovaně okrádali cestující nočních vlaků Českých drah a to tak, že někteří členové skupiny podávali informace o pohybu hlídek Policie České republiky a personálu doprovázejícímu vlakovou soupravu, další prováděli konkrétní krádeže na spících cestujících a další skupina se pohybovala mezi železničními stanicemi motorovým vozidlem a vyzvedávala členy této organizované skupiny a věci, které odcizili, a to v celkem 64 útocích popsaných blíže v obžalobě a tohoto jednání se dopustili přesto, že obviněný V. Š. byl odsouzen Okresním soudem v Kolíně dne 18. 5. 2004 pod sp. zn. 2 T 29/2004 pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d) tr. zákona, obviněný M. B. byl odsouzen Okresním soudem ve Strakonicích dne 22. 9. 2004 pod sp. zn. 3 T 139/2004 pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zákona a obviněná G. K. byla odsouzena Městským soudem v Brně dne 25. 2. 2004 pod sp. zn. 88 T 10/2004 pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zákona, přičemž popsaným jednáním způsobili poškozeným uvedeným ve výrokové části obžaloby škodu v celkové výši 2.317.224,- Kč, kdy daného jednání se dopustili na úsecích železničních tratí specifikovaných ve spise a obžalobě.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 4 T 426/2008, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu věc obviněných G. B. a spol. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že obvinění se trestné činnosti měli dopustit v obvodu jiných okresních soudů, nikoliv však v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2, kde byla pouze trestná činnost poškozenými oznamována po dojezdu vlaků do stanice P. Hl. n. na policejní stanici na tomto nádraží. Veškeré důkazy vycházejí z toho, že místy spáchání trestné činnosti jsou úseky železničních tratí specifikované v obžalobě, když se jedná o místa např. mezi stanicemi B. H. n. a H. B. Jsou uváděná i jiná místa, ale nejvíce jsou vykazovány B. a H. B.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Ze shromážděných důkazů je zřejmé, že k žalovanému jednání obviněných G. B. a spol. mělo dojít na různých místech České republiky, zatímco v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2 nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaných trestných činů. Jedním z míst, kde mělo dojít k útokům, pro něž jsou obvinění žalováni, je H. B., kde dokonce k těmto útokům došlo opakovaně. Za tohoto stavu je podle § 18 odst. 1 tr. řádu Okresní soud v Havlíčkově Brodě jedním ze soudů, který je místně příslušný k projednání této trestní věci.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera