11 Td 21/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 24 tr. ř.11 Td 21/2013-5

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného F. B., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 26/2013, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. května 2013 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného F. B.
p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podal dne 28. 3. 2013 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou obžalobu na obviněného F. B. pro přečin legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v době od 11. 10. 2011 do 16. 12. 2011 v Praze a na dalších místech v ČR, umožnil dosud nezjištěnému pachateli zastřít původ finančních prostředků v celkové výši 256.730,- Kč, získané podvodným jednáním neznámého pachatele tím, že dne 11. 10. 2011 na pobočce Československé obchodní banky, a. s., na ul. Na Pankráci 60 v Praze 4 uzavřel s Československou obchodní bankou, a. s., smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu číslo ........... a téhož dne na stejném místě uzavřel dohodu o aktivaci služeb ČSOB elektronického bankovnictví, přičemž k autentizaci a autorizaci transakcí na uvedeném účtu uvedl telefonní číslo ............., když totožné telefonní číslo umožnil použít neznámému pachateli k tzv. topování inzerátů nabízejících nepravdivě a v rozporu se skutečností zprostředkování práce, zveřejněných na internetových stránkách www.bazos.cz , kdy na základě uvedených nepravdivých inzerátů nabízejících zprostředkování práce VIP řidiče, svářeče a hostesky - společnice jednak v zahraničí, jednak na různých místech v České republice, byly na jeho účet číslo ............ poškozenými pod nepravdivým příslibem zprostředkování práce poukázány jako zálohy finanční prostředky, a to dne 26. 10. 2011 M. K., částka ve výši 20.000,- Kč, dne 10. 11. 2011 R. N., částka ve výši 50.000,- Kč, dne 15. 11. 2011 a dne 16. 11. 2011 R. D., ve dvou případech, jednak prostřednictvím internetového bankovnictví a jednak převodem na přepážce, dvě částky ve výši 50.000,- Kč, tedy celkem ve výši 100.000,- Kč, dne 13. 12. 2011 Mgr. S. N. V., částka ve výši 50.000,- Kč, přičemž obviněný v uvedených případech podvodně vylákané finanční prostředky bezprostředně poté, co byly na jeho účet poukázány, vybral v hotovosti, dále dne 16. 12. 2011 na pobočce Western Union na ul. Jindřišská 7 v Praze 1 na hotovosti vybral částku ve výši 36.730,- Kč, která mu byla zaslána V. Ch., občankou Slovenské republiky, jako záloha na zprostředkování práce hostesky společnice, na základě falešného inzerátu zveřejněného na internetové sociální síti Pokec , a takto získané finanční prostředky v celkové výši 256.730,- Kč údajně předal v Praze dosud neznámému pachateli vystupujícímu pod jménem P. S., aniž by zkoumal totožnost uvedené osoby a původ finančních prostředků, které mu byly poukázány na jeho účet, zvláště s ohledem na to, že se jednalo o opakované zasílání větších finančních částek v krátkém časovém období, čímž umožnil zastřít původ finančních prostředků, které získal dosud neznámý pachatel shora popsaným jednáním, ve kterém lze spatřovat podezření ze spáchání přečinu podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. 2 T 26/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení obviněný spáchal trestnou činnost jako pachatel s trvalým bydlištěm v Praze výhradně na území Prahy, ke spáchání trestné činnosti naopak nedošlo v okrese Žďár nad Sázavou ani jinde.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 tr. zákoníku se pachatel dopustí tím, že jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci nebo jiné majetkové hodnoty ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj. V daném případě k tomuto zastření mělo ve smyslu obžaloby dojít tím, že obviněný umožnil neznámému pachateli, aby si na jeho účet u banky nechal zasílat finanční prostředky od poškozených, které měl následně z účtu vybrat a neznámému pachateli předat. Pro určení místní příslušnosti tak přichází v úvahu místo, kde obviněný neznámému pachateli sdělil údaje ke svému účtu a přislíbil mu předání zaslaných finančních prostředků, místo, kde je veden účet obviněného, tedy sídlo banky, místo, kde obviněný finanční prostředky z účtu vybral, eventuelně kde je neznámému pachateli předal. Součástí jednání naplňujícího znaky dané skutkové podstaty naopak nebylo zřízení účtu u banky, neboť v době jeho zřízení podle dosud zjištěných informací obviněný neměl záměr jej využít k trestné činnosti (viz protokol o výslechu obviněného, č. l. 18). Místo vedení účtu, tedy sídlo banky, se nejeví pro určení místní příslušnosti jako vhodné, neboť k bankovnímu účtu může mít klient přístup prakticky odkudkoli a toto místo fakticky nemá k trestné činnosti vztah.

Obviněný se vyjádřil poměrně mlhavě o tom, kde se setkal s údajným neznámým pachatelem vystupujícím pod jménem P. S., mělo se tak stát poprvé v klubu J. D. nebo C. v centru Prahy kousek od S. náměstí , následně pak většinou v centru Prahy . S určitostí však lze zjistit, kde obviněný finanční prostředky ze svého účtu vybral, u části těchto prostředků se tak stalo v pobočce Western Union, Jindřišská 7, Praha 1. Z této skutečnosti lze bezpečně dovodit místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, přičemž v obvodu tohoto soudu zřejmě došlo i k dalšímu jednání naplňujícímu uvedenou skutkovou podstatu, proto Nejvyšší soud určil, že věc projedná tento soud.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 28. května 2013

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch