11 Td 21/2009
Datum rozhodnutí: 27.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 21/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. H. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod sp. zn. 55 To 267/2008 a její přikázání Krajskému soudu v Hradci Králové s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 7 T 59/2008, byl obviněný uznán vinným ze spáchání trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zákona a trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zákona, který spáchal tím, že dne 1. 9. 2006 kolem 16.45 hod. na travnatém pásu u polní cesty za obcí H. ve směru k obci D. , okr. O. , napadl mačetou poškozeného J. K. , kterého shodil z jízdního kola a poté, co poškozený ležel na zemi, jej opakovaně udeřil plochou částí mačety, kterou držel v ruce a následně přiložil hrot mačety ke krku poškozeného a vyhrožoval mu přitom zabitím. Obviněný J. H. byl tímto rozsudkem odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců a podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon uloženého trestu podmíněně odložen a zkušební doba byla stanovena na 18 měsíců.

Obviněný J. H. i státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Olomouci podali proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci odvolání a věc byla předložena Krajskému soudu v Ostravě pobočka v Olomouci jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 11. 6. 2008 navrhl obviněný J. H. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod sp. zn. 55 To 267/2008 tomuto soudu a její přikázání Okresnímu soudu v Pardubicích, jelikož se domnívá, že u Okresního soudu v Pardubicích mu bude zajištěn spravedlivý proces, když příslušnost soudu podle místa bydliště je pro něj bezpředmětná, jelikož je bezdomovec a ke kraji, kde navrhuje konat odvolací řízení má určitý vztah a jsou tam dle jeho názoru zvyklí řešit podobné případy a bude tam mít větší šanci na spravedlnost.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného J. H. je ve stadiu odvolacího řízení Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci. Ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 25 tr. řádu nemůže být pouhá ničím nepodložená nedůvěra obviněného v objektivní rozhodování Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci. Pokud tedy obviněný žádá podle § 25 tr. řádu o postoupení jeho trestní věci k projednání od Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ke Krajskému soudu v Hradci Králové proto, že nevěří v její nestranné, zákonné a spravedlivé projednání před Krajským soudem v Ostravě pobočka v Olomouci, nejde o důvod uvedený v tomto zákonném ustanovení. Návrh obviněného na přikázání jeho trestní věci Okresnímu soudu v Pardubicích je navíc nesprávný, jelikož trestní věc obviněného se nachází již ve stadiu odvolacího řízení a zde je příslušný k rozhodování soud druhého stupně. Jinak vyloučení orgánů činných v trestním řízení upravuje postup podle § 31 tr. řádu. Dokud nebude rozhodnuto o vyloučení všech soudců Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci, je tento soud k projednání trestní věci obviněného J. H. i nadále příslušný a návrh na odnětí věci se jeví jako předčasný.

Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného J. H. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera