11 Td 21/2007
Datum rozhodnutí: 30.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 21/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné V. T., roz. K., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 1 T 9/2007 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. dubna 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné V. T., roz. K., p ř í s l u š n ý Okresní soud v Ostravě.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 podala dne 1. 3. 2007 Obvodnímu soudu pro Prahu 7 obžalobu na obviněnou V. T., roz. K., pro trestný čin úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák., který měla spáchat tím, že dne 19. 1. 2002 uzavřela se S. s. Č. s., a. s. prostřednictvím zprostředkovatelů M. B. a M. V., nyní B. (oba stíháni odděleně), smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru ke stavebnímu spoření na částku 130.000,- Kč za účelem modernizace rodinného domu, k žádosti předložila potvrzení o svém příjmu u zaměstnavatele Z. L. s nepravdivou výší měsíčního příjmu, které si sama vystavila a opatřila razítkem a podpisem zaměstnavatele, po schválení úvěru podepsala zprostředkovatelem předloženou fiktivní fakturu podnikatele D. P. na částku 130.000,- Kč, která jí byla jako úvěr poskytnuta a zaslána na účet M. B., ten obviněné V. T., roz. K. po odečtení provize za zprostředkování úvěru, vydal částku 64.000,- Kč, uvedeným jednáním způsobila S. s. Č. s., a. s. škodu ve výši 102.630,20 Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 2. 3. 2007, sp. zn. 1 T 9/2007, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné V. T., roz. K., předložena Městskému soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti soudu, neboť Obvodní soud pro Prahu 7 není místně příslušný k projednání věci, kdy z odůvodnění usnesení vyplývá, že obviněná se měla jednání, které je jí kladeno za vinu, dopustit v O.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. Nt 20/2007, byla podle § 24 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněné V. T., roz. K., předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 tr. řádu není Městský soud v Praze v této věci kompetentní k určení místní příslušnosti, neboť není nadřízen Okresnímu soudu v Ostravě. Z tohoto důvodu postupoval Městský soud v Praze v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. řádu, které stanoví, že není-li soud, jemuž byla věc předložena k rozhodnutí nadřízen soudu podle zákona příslušnému, postoupí věc k rozhodnutí o příslušnosti tomu soudu, který je společně nadřízen soudu věc předkládajícímu a soudu podle zákona příslušnému.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněné V. T., roz. K., dojít podle zatím shromážděných důkazů výlučně na území O., zatím co v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 7 nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, který je k tomu řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. dubna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera