11 Td 21/2005
Datum rozhodnutí: 29.08.2005
Dotčené předpisy:
11 Td 21/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných B. O., vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 14 T 207/2004 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 24 odst. 2 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných B. O. a R. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu Praha-západ ze dne 20. 9. 2004, sp. zn. 14 T 207/2004, byli obvinění B. O. a R. K. uznáni vinnými trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., který měli spáchat tím, že minimálně v jednom případě dne 6. 2. 2004 se oba obvinění prokázali pozměněnými doklady totožnosti, kdy obviněný B. O. předložil při kontrole totožnosti policejní hlídce PČR cestovní pas L. r. vydaný na jméno L. K. a řidičský průkaz L. r. vydaný na stejné jméno, přičemž oba doklady byly opatřeny fotografií obviněného B. O. a obviněný R. K. předložil policejní hlídce PČR cestovní pas L. r. vydaný na jméno R. A., přičemž tento doklad byl opatřen fotografií obviněného R. K., a obviněný B. O. dále trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že se od 9. 10. 2003 do současné doby neoprávněně zdržoval na území ČR, ačkoliv rozhodnutím PČR OŘ SCPP B., č. j. SCPP 48/BR-I-SV-2003, ze dne 4. 10. 2003 které nabylo právní moci téhož dne, mu bylo uloženo správní vyhoštění s dobou platnosti na jeden rok, tj. do 4. 10. 2004, s lhůtou vycestování z území ČR do 8. 10. 2003.

K odvolání obou obviněných byl usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2004, sp. zn. 11 To 506/2004, rozsudek Okresního soudu Praha-západ ze dne 20. 9. 2004 podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu zrušen a podle § 259 odst. 1 tr. řádu vrácen soudu prvního stupně mj. s tím, že nebylo řádně zjištěno, kde měl být skutek spáchán. Odvolací soud zároveň uvedl, že zjistí-li pak soud, že není k projednání věci místně příslušný, a obvinění, nebo jeden z nich, tuto nepříslušnost nevytknou, může ve věci jednat dál a o stíhaném skutku znovu rozhodnout (§ 222 odst. 1 tr. řádu).

Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 6. 5. 2005, sp. zn. 14 T 207/2005, byla trestní věc obviněných B. O. a R. K. podle § 222 odst. 1 tr. řádu s ohledem na ustanovení § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že v průběhu řízení vyšlo najevo, že pravděpodobně místně příslušným soudem k projednání věci by měl být Městský soud v Brně, v jehož obvodu došlo ke shora popsanému jednání, a že místní nepříslušnost byla řádně namítnuta oběma obviněnými.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Okresní soud Praha-západ projednal a rozhodl o obžalobě podané tomuto soudu Okresním státním zastupitelstvím pro Prahu-západ. Rozhodnutí Okresního soudu Praha západ bylo zrušeno Krajským soudem v Praze s odůvodněním, že tento soud zřejmě není místně příslušný k projednání věci. Dokazováním v dalším řízení bylo zjištěno, že minimálně k jednomu ze žalovaných skutků došlo v obvodu Městského soudu v Brně, a při této příležitosti oba obvinění namítli místní nepříslušnost Okresního soudu Praha-západ. Za tohoto stavu nebylo možné, aby ve smyslu § 222 odst. 1 tr. řádu ve věci dále jednal a rozhodoval Okresní soud Praha-západ, a proto byla tato věc ve smyslu citovaného ustanovení předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

Nejvyšší soud má s ohledem na dosud provedené řízení a dokazování před soudem prvního stupně zato, že není nutné soudu, který na základě provedených důkazů již jednou rozhodl, věc odnímat a analogicky k § 24 odst. 2 tr. řádu, s přihlédnutím k § 25 tr. řádu, lze mít zato, že je procesně i ekonomicky vhodné, aby ve věci pokračoval a rozhodl soud, u kterého byly již provedeny všechny rozhodné důkazy.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera