11 Td 21/2002
Datum rozhodnutí: 21.03.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 21/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného D. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. března 2002 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Vrchnímu soudu v Praze věc vedená pod sp. zn. 2 To 53/2002 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 21. 10. 1998, sp. zn. 3 T 37/98, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 2. 1999, sp. zn. 2 To 1/99, byl obviněný D. S. ve spolupachatelství s P. Č. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, odst. 3 tr. zák. a dalšími a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti roků se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

Podáním ze dne 11. 1. 2001 a jeho následným doplněním požádal obviněný D. S. o obnovu řízení.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 6. 11. 2001, sp. zn. 1 Nt 26/2001, zamítl podle § 283 písm. d) tr. řádu návrh na obnovu řízení s tím, že důvody obnovy podle § 278 tr. řádu dány nejsou.

Proti tomuto rozhodnutí podal obviněný k Vrchnímu soudu v Praze stížnost.

Podáním ze dne 14. 3. 2002 navrhl předseda senátu Vrchního soudu v Praze podle § 25 tr. řádu odnětí věci obviněného D. S. vedené pod sp. zn. 2 To 53/2002 a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci s odůvodněním, že dřívějším rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2002, sp. zn. 11 Td 6/2002, byla podle § 25 tr. řádu odňata Vrchnímu soudu v Praze věc obviněného P. Č. a přikázána k projednání Vrchnímu soudu v Olomouci, a protože trestní věc obviněného S. s postoupenou věcí obviněného Č. bezprostředně souvisí, jeví se vhodné, aby trestní věc obou obviněných před soudem druhého stupně byla projednána společně.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2002, sp. zn. 11 Td 6/2002, byla trestní věc P. Č. vedená pod sp. zn. Ntd 25/02 podle § 25 tr. řádu odňata Vrchnímu soudu v Praze a přikázána k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci. Ze spisu Krajského soudu v Praze, sp. zn. 3 T 37/98, a ze spisu Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 2 To 1/99, bylo zjištěno, že trestní věc obviněného S. bezprostředně souvisí s trestní věcí P. Č. Totéž o této trestní věci platí i ve stadiu projednávání návrhu obou obviněných na obnovu řízení před Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 1 Nt 26/2001. Pokud ve stadiu projednání opravného prostředku P. Č. proti zamítavému rozhodnutí Krajského soudu v Praze o podaném návrhu byla v části, která se ho týká, věc podle § 25 tr. řádu odňata Vrchnímu soudu v Praze a přikázána Vrchnímu soudu v Olomouci, jeví se více než vhodné, aby stejným způsobem byla odňata Vrchnímu soudu v Praze a přikázána Vrchnímu soudu v Olomouci i trestní věc obviněného S. V tomto směru nehraje roli, že obviněný S. o odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu nepožádal a důvody k tomuto postupu u P. Č. se ho netýkaly. Za rozhodné je nutno považovat, že je po všech stránkách účelné, aby trestní věc obou obviněných, tak jak tomu bylo v ostatních stadiích řízení, byla projednávána současně i ve stadiu řízení před soudem druhého stupně.

Ze všech těchto důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera